Ny undersökning visar epicenterstrategins hållbarhet.

En färsk extern studie visar att epicenterstrategin är hållbar även flera år efter att The Hunger Project lämnat området. Hungern fortsätter att minska, produktiviteten hos jordbrukarna ökar, barnäktenskapen minskar och fler kan läsa och skriva.

Under 2019 genomfördes en oberoende undersökning vid två av våra epicenters för att se hur utvecklingen fortgått mer än tre år efter att The Hunger Project lämnat områdena. Vi ville veta hur effektiv och hållbar epicenterstrategin är på lång sikt och även lära oss hur vi kan göra vårt arbete ännu bättre. Utvärderingen genomfördes av MDF Training and Consultancy med stöd från Dioraphte Foundation och Svenska Postkodlotteriet. Utvärderingen ägde rum vid två epicenters: Nkawanda i Ghana och Ligowe i Malawi, som båda blev självförsörjande 2016.


Resultat och lärdomar
Resultaten visar att båda samhällena fortfarande använder epicentertjänsterna som de själva organiserat, till exempel mikrofinansbanken och matförrådet. Det finns fortfarande många utmaningar inom området vatten och sanitet. Workshops och utbildningar leder till ökad medvetenhet om frågorna, men för att förbättra tillgången till sanitet krävs mer än bara kampanjer: människor måste också ha råd med toalett. Undersökningen visar också att det finns utrymme för förbättringar gällande jämställdhet och ungdomars deltagande i samhällsaktiviteter.


Den sociala infrastrukturen är däremot fortfarande mycket solid. Epicentret fungerar fortfarande som en motor för förändring som leds av folket själva. Kommittéerna – med kvinnor i ledande positioner – är fortfarande viktiga instrument för ledarskapet i området. De utbildade volontärerna fortsätter att utbilda och engagera invånarna till gemensam förändring. Antalet motiverade människor som upplever att de har makt över sin egen framtid växer fortfarande stadigt.


Några utvalda resultat
• Hunger och fattigdom fortsätter att minska strukturellt

• Produktiviteten hos jordbrukarna ökar

• Fler människor kan läsa och skriva och fler barn går i grundskolan och gymnasiet (långt över det nationella genomsnittet)

• Antalet barnäktenskap minskar kraftigt

• Tillgång till lån gör att kvinnor blir mer självständiga


Lärdomar från utvärderingen
Utvärderingsrapporten är en viktig del i organisationens inlärningsprocess. Vi kommer att arbeta med rekommendationerna i våra nya och befintliga program under de kommande åren. Resultaten visar vikten av en integrerad strategi, men uppmuntrar också fler och bättre partnerskap med organisationer som kan stärka delar av vår strategi.


Ta del av den interaktiva rapporten här.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg