Autogirovillkor.

Här kan du läsa om villkoren som gäller när du tecknar ett autogiro med The Hunger Project Sverige samt hur vi och vår betaltjänstleverantör Assently använder dina personuppgifter.

Så fungerar ditt autogiro.

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Denna integritetspolicy gäller från 2020-03-03.

Ladda ner en pdf-version av integritetspolicyn.

Integritetspolicy.

The Hunger Project Sverige är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

The Hunger Project respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy gäller när The Hunger Project registrerar dina personuppgifter enligt stycket nedan.

Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara ditt namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kontonummer, personnummer, bild, film eller ljudupptagning. The Hunger Project Sverige kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

The Hunger Project Sverige registrerar personuppgifter i samband med:

a) att du skänker en gåva eller köper en vara oavsett betal- eller gåvokanal

b) att du beställer ett inbetalningskort från oss

c) att du kontaktar oss via e-post, post, telefon, vår webbplats eller sociala medier

d) att du anmäler dig som månadsgivare via autogiro/SMS

e) att du anmäler dig som prenumerant av något av våra digitala utskick (till exempel vårt nyhetsbrev)

f) att du anmäler dig som volontär för The Hunger Project Sverige

g) att du anmäler dig till ett evenemang som The Hunger Project Sverige anordnar

h) att du skriver på exempelvis en namninsamling eller ett upprop från The Hunger Project Sverige

i) att du lämnar dina uppgifter till en representant från The Hunger Project Sverige på exempelvis en mässa eller ett evenemang

j) ditt besök på vår webbplats inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket

k) att du öppnar ett e-brev från oss eller klickar på en länk i ett e-brev från oss

l) att du klickar på en länk i en annons på sociala medier från oss

m) att vi hyr in din adress från en extern källa

n) anställning och/eller praktik

o) att du blir invald in i vår styrelse

p) att du medverkar i ett foto, en film eller en ljudupptagning från ett event eller en intervju du deltagit i

q) att du följer eller gillar vår Facebooksida

r) att du deltar i en investerarresa.

The Hunger Project Sverige samlar in gåvor från privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser och fonder. The Hunger Project Sverige behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten

a) för att informera om vårt arbete och vår verksamhet

b) för att tacka för inkomna gåvor och att berätta om hur insamlade medel används

c) för att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal

d) för att öka intäkter genom frågor om höjning av autogirobelopp

e) för att öka intäkter genom frågor om att starta autogiro

f) för att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor

g) för att öka intäkter genom att utföra marknadsundersökningar

h) för att fullgöra beställningar av varor och gåvobevis

i) för att möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt

j) för att möjliggöra god givarservice kan en kopia på gåvobeviset för hyllnings- eller minnesgåvan du skänkt skickas på nytt till och på begäran av jubilar, begravningsbyrå eller anhörig

k) för att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring och marknadsföring som anpassats efter ditt tidigare givande och surfande, lagras och analyseras uppgifter om en beställd vara eller skänkt gåva

l) för systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård

m) för att ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs på en aggregerad nivå utan att identifiera enskilda personer

n) för att vid analys och bearbetning av givare utföra segmentering och profilering av givargrupper, för att kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp

o) för att genomföra analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss

p) för att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer

q) för att volontärer ska kunna verka för Hungerprojektet

r) för att planera och genomföra evenemang och resor.

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi kan komma att dela information till är tryckerier, telemarketingbyråer och DM-byråer. The Hunger Project Sverige förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

The Hunger Project Sverige samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES – genom att ha anslutit sig till Privacy Shield, en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA, alternativt genom separat avtal.

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besökts samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet och vilken webbläsarversion du använder. Alla användares IP-adresser anonymiseras och vi använder inga övriga annonsverktyg i Google Analytics eller Google Tag Manager.

Vi samlar in cookies via vårt CRM-system Upsales och vår leadsleverantör TriggerBee när du besöker vår sajt. Vi använder informationen för att förbätrra användarupplevelsen och för att generera leads. Våra cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn och personnummer.

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom The Hunger Project Sverige saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. The Hunger Project Sverige ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

I och med att du lämnar personuppgifter till The Hunger Project Sverige registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer The Hunger Project Sverige hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om The Hunger Project Sverige använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i vårt givarregister kan dessa sparas upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen. För- och efternamn på personer som en hyllnings- eller minnesgåva avser samt mottagaradress för minnes- eller hyllningsblad, sparas under en tidsbegränsad period för god givarservice. Några gånger per år hyr vi adresslistor från externa källor med adresser till potentiella givare. Efter tre månader raderas dessa uppgifter ur vår databas om personerna inte väljer att skänka en gåva.

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. The Hunger Project Sverige kommer på eget eller givarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från The Hunger Project Sverige. När vi hyrt din adress från extern källa, har du rätt att veta adresskälla.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev och telefonsamtal. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt information om avtal. Du kan även själv stoppa e-postkommunikation från oss genom att klicka på ”Avregistrera dig” längst ned i det e-brev som du mottagit från oss.

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Postadress:
Stiftelsen The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1, ℅ Thurne Teknik
120 65 Stockholm

info@thehungerproject.se

Telefonnummer:
08-735 23 30 ​(vardagar kl. 9–16)

Denna integritetspolicy gäller från 2020-03-03.

Ladda ner en pdf-version av integritetspolicyn.

Assentlys användarvillkor och dataskyddspolicy.

Betaltjänstleverantör
The Hunger Project Sverige använder betaltjänstleverantören Billecta som tredjepartslösning för autogiromedgivandeprocessen. Här kan du läsa mer om Assently användarvillkor och dataskyddspolicy.