Åtgärder för att minska spridningen av Coronaviruset.

Coronaviruset påverkar alla och situationen utvecklas snabbt. The Hunger Projects prioritering ligger i att säkerställa att uppdaterad och rätt information når ut till alla. Med våra redan existerande nätverk har vi en stor kapacitet att nå ut med information på ett effektivt och koordinerat sätt till alla lokalsamhällen där vi är aktiva.

The Hunger Project samordnar tillsammans med lokala hälsomyndigheter 119 landsbygdskliniker i våra 9 afrikanska programländer, vilka i sin tur når över 1,6 miljoner människor. Dessa kliniker fyller nu en viktig roll för att förhindra spridningen av viruset och öka medvetenheten kring preventionsåtgärder. The Hunger Project utbildar lokala volontärer med fokus på bland annat hälsa, vatten, sanitet och hygien. Dessa volontärer bor i de byar som nås av The Hunger Projects utvecklingsprogram och kan genom sin starka lokala förankring nå ut brett även till de som annars inte skulle nås av myndigheternas information. Vi har etablerat telefonnätverk, WhatsApp-grupper och samtalskedjor mellan nyckelpersoner i samhället, såsom traditionella ledare, hälsopersonal, volontärer och utbildare, för att löpande kunna dela information om situationen.

Exempel på åtgärder som just nu genomförs i våra programländer.

Afrika.

Vårdkliniker
I de flesta av våra afrikanska epicenter har vi vårdkliniker som drivs i samarbete med de lokala hälsomyndigheterna, vilket gör det möjligt för alla boenden i området att få tillgång till kostnadsfri vård. Dessa vårdkliniker tillhandahåller merparten av de nu nödvändiga preventiva hälsoinsatser som behövs i dessa avlägsna landsbygdssamhällen. I och med nuvarande policy gällande social distansering blir våra epicenterkliniker en viktig informationskälla då de lokala hälsomyndigheterna ges möjlighet att nå ut med information om smittan via posters och annan målgruppsanpassad information via kliniken.

Informationsspridning
I Ghana och Senegal används lokal radio och andra masskommunikationsssytem för att nå ut med information om Coronaviruset till alla byar. I alla våra afrikanska programländer har också WhatsApp-trådar skapats för att sprida information till alla lokala volontärer i områdena. Volontärernas uppgift blir sedan att sprida informationen vidare till sina lokalsamhällen. Alla volontärer äger inte en mobiltelefon i nuläget, men insatser görs för att öka tillgången.

Vatten, sanitet och hygien
Alla våra afrikanska programländer har volontärer med inriktning på utbildningar inom vatten och sanitet. Deras roll blir att nå ut med information om de rådande instruktionerna gällande hygien för att minska smittspridningen.

I Benin har 1 200 handtvättsanordningar, så kallades “Tippy Taps”, placerats i anknytning till epicenterskolorna samt på andra strategiska platser i lokalsamhällena.

Matsäkerhet
En viktig åtgärd, på grund av utegångsförbudet i många programländer, är att säkerställa att alla hushåll har tillräckligt med mat sparat i sina egna matförråd. Tack vare The Hunger Projects matsäkerhetsprogram och möjlighet till mikrolån har många områden haft möjlighet att bygga upp ett matlager och viss resiliens för att stå emot plötsliga kriser, som översvämningar och torka, och nu även smittspridning.

Social distansering
I Senegal har The Hunger Project i samarbete med landets alla epicenterledare organiserat möten där de boende i områdena informerats om vikten av social distansering och att de bör undvika stora folksamlingar. För att genomföra dessa möten har epicenterledarna använt sig av högtalarutrustning.

Indien.

Informationskampanjer
The Hunger Project i Indien genomför informationskampanjer för att sprida WHO’s rekommendationer gällande Coronaviruset. Deras mål är att nå ut till “den sista i varje lokalsamhälle”. En viktig del i informationskampanjen är att få stopp på spridningen av falska myter som uppstått lokalt. De som genomför informationsspridningen är de lokalt folkvalda kvinnliga ledarna som deltar i The Hunger Projects ledarskapsprogram. De når ut via meddelanden i WhatsApp som översätts till alla lokala språk. Informationskampanjen blir en del i deras utbildning gällande hur ledare kan kommunicera i krissituationer.

The Hunger Project i Indien har etablerat en arbetsgrupp som åtagit sig att personligen kontakta de 8000 folkvalda kvinnliga ledare som just nu går vårt ledarskapsprogram. Dessa kvinnor kan sedan i sin tur effektivt nå ut med informationen i sina byar.

Distribution av matpaket
Indiens 10 veckor långa nedstängning av landet har lett till att många människor tvingats fly städerna tillbaka till sina hembyar eftersom de inte längre kan utföra sina arbete och tjäna pengar. Arbetslöshet och akut hunger har drabbat stora delar av landet. Därför har The Hunger Project delat ut över 5 000 matpaket till familjer som blivit hårt drabbade av effekterna av lockdownen.

Bangladesh.

I Bangladesh genomför våra lokala volontärnätverk med över 100 000 aktiva volontärer en informationskampanj för att nå ut till alla våra lokalsamhällen med rätt information om virusets smittspridning. The Hunger Project Bangladesh landschef, Badiul Alam Majumdar, är en offentlig person i landet och använder sina upparbetade plattformar för att nå ut med information om Coronaviruset, bland annat genom en artikel i landets största engelskspråkiga tidning, Daily Star. I artikeln riktar han sig till landets myndigheter och uppmanar dem att vidta ökade åtgärder.

The Hunger Projects principer kopplat till arbetet kring Coronaviruset.

De åtgärder som vi nu genomför i våra programländer koordineras av våra landschefer och baseras på några guidande principer.

Personligt ansvar.

För att minska smittspridningen krävs att alla följer de rådande riktlinjerna gällande god hygien, social distansering och inte bidrar till att sprida falsk information.

Ledarskap.

The Hunger Project arbetar tillsammans med lokala samhällsledare för att se till att de har tillgång till uppdaterad och korrekt information.

Do no harm.

The Hunger Project kommer INTE genomföra aktiviteter där fysisk kontakt krävs. Vi kommunicerar genom sociala medier, massmedia, WhatsApp-grupper, telefonsamtal och andra kreativa lösningar som möjliggör korrekt och uppdaterad informationsspridning.

Mandat.

The Hunger Project för enbart vidare information som kommer ifrån WHO eller de lokala smittskyddsmyndigheterna i varje land.

För att läsa mer om det nya coronaviruset hänvisar vi er till Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO.

"Pandemin synliggör det småskaliga jordbrukets betydelse för matförsörjningen".

"Lokalt nätverk av kvinnor arbetar mot corona i Indien."