Åtgärder med anledning av Covid-19.

Covid-19 påverkar alla och situationen utvecklas snabbt. I början av krisen låg The Hunger Projects prioritering i att säkerställa att uppdaterad och rätt information nådde ut till samtliga 14 000 lokalsamhällen där vi är aktiva. Genom lokal närvaro och utbildade lokala volontärer kunde vi snabbt säkerställa att initial information nådde även de mest avlägsna byarna.

Precis som här i Sverige har information om preventiva åtgärder och restriktioner förändrats löpande vilket innebär att detta är ett arbete vi ser att vi behöver fortsätta med under en längre tid framöver. Inget av våra 13 verksamhetsländer har ännu nått vad som bedöms vara toppen av smittspridningen. Vi arbetar just nu därför med sex prioriterade områden.

1. Skapa medvetenhet och förståelse för hur varje individ behöver skydda sig och sina medmänniskor. Genom information om handhygien, social distansering, skyddsmasker samt motverka att felaktig information sprids.

2. Säkerställa tillgång till handtvättanordningar med rinnande vatten på strategiska platser i lokalsamhället och på hushållsnivå

3. Identifiera och isolera personer med symptom för att därefter länka dem till lokala hälsovårdsarbetare.

4. Länka pågående humanitära insatser till de hushåll som behöver direkt stöd samt främja lokal filantropi inom samhällena så att de som inte har resurser får stöd.

5. Främja och utbilda i lokala lösningar för att öka matsäkerheten och minska risken att fler människor träder in i undernäring eller svält till följd av pandemin.

6. Stärka lokalsamhällens gemenskap för att motverka stigmatisering, spridning av falsk information samt motverka våld mot kvinnor och barnäktenskap. 

Exempel på åtgärder som genomförs i våra programländer.

Afrika.

Vårdkliniker
I de flesta av våra afrikanska epicenter har vi vårdkliniker som drivs i samarbete med de lokala hälsomyndigheterna, vilket gör det möjligt för alla boenden i området att få tillgång till kostnadsfri vård. Dessa vårdkliniker tillhandahåller merparten av de nu nödvändiga preventiva hälsoinsatser som behövs i dessa avlägsna landsbygdssamhällen. I och med nuvarande policy gällande social distansering blir våra epicenterkliniker en viktig informationskälla då de lokala hälsomyndigheterna ges möjlighet att nå ut med information om smittan via posters och annan målgruppsanpassad information via kliniken.


Informationsspridning
I Ghana och Senegal används lokal radio och andra masskommunikationsssytem för att nå ut med information om Covid-19 till alla byar. I alla våra afrikanska programländer har också WhatsApp-trådar skapats för att sprida information till alla lokala volontärer i områdena. Volontärernas uppgift blir sedan att sprida informationen vidare till sina lokalsamhällen. 


Vatten, sanitet och hygien

Alla våra afrikanska programländer har volontärer med inriktning på utbildningar inom vatten och sanitet. Deras roll är att nå ut med information om de rådande instruktionerna gällande hygien för att minska smittspridningen.

I Benin har tusentals handtvättsanordningar, så kallades “Tippy Taps”, placerats i anknytning till epicenterskolorna samt på andra strategiska platser i lokalsamhällena.

Matsäkerhet
En viktig åtgärd är att säkerställa att alla hushåll har tillräckligt med mat sparat i sina egna matförråd. Tack vare The Hunger Projects matsäkerhetsprogram och möjlighet till mikrolån har många områden haft möjlighet att bygga upp ett matlager och viss resiliens för att stå emot plötsliga kriser, som översvämningar och torka, och nu även smittspridning.

Social distansering
I Senegal har The Hunger Project i samarbete med landets alla epicenterledare organiserat möten där de boende i områdena informerats om vikten av social distansering och att de bör undvika stora folksamlingar. För att genomföra dessa möten har epicenterledarna använt sig av högtalarutrustning.

Indien.

Informationskampanjer
The Hunger Project i Indien genomför informationskampanjer för att sprida WHO’s rekommendationer gällande Covid-19. Deras mål är att nå ut till “den sista i varje lokalsamhälle”. En viktig del i informationskampanjen är att få stopp på spridningen av falska myter som uppstått lokalt. De som genomför informationsspridningen är de lokalt folkvalda kvinnliga ledarna som deltar i The Hunger Projects ledarskapsprogram. De når ut via meddelanden i WhatsApp som översätts till alla lokala språk. Informationskampanjen blir en del i deras utbildning gällande hur ledare kan kommunicera i krissituationer.

The Hunger Project i Indien har etablerat en arbetsgrupp som åtagit sig att personligen kontakta de 8000 folkvalda kvinnliga ledare som just nu går vårt ledarskapsprogram. Dessa kvinnor kan sedan i sin tur effektivt nå ut med informationen i sina byar.

Distribution av matpaket
Indiens 10 veckor långa nedstängning av landet ledde till att många människor tvingades fly städerna tillbaka till sina hembyar eftersom de inte längre kan utföra sina arbete och tjäna pengar. Arbetslöshet och akut hunger har drabbat stora delar av landet. Därför har The Hunger Project delat ut över 5 000 matpaket till familjer som blivit hårt drabbade av effekterna av lockdownen.

Bangladesh.

I Bangladesh genomför våra lokala volontärnätverk med över 100 000 aktiva volontärer en informationskampanj för att nå ut till alla våra lokalsamhällen med rätt information om virusets smittspridning. The Hunger Project Bangladesh landschef, Badiul Alam Majumdar, är en offentlig person i landet och använder sina upparbetade plattformar för att nå ut med information om Covid-19, bland annat genom en artikel i landets största engelskspråkiga tidning, Daily Star. I artikeln riktar han sig till landets myndigheter och uppmanar dem att vidta ökade åtgärder.

The Hunger Projects principer kopplat till arbetet kring Coronaviruset.

De åtgärder som vi genomför i våra programländer koordineras av våra landschefer och baseras på några guidande principer.

Personligt ansvar.

För att minska smittspridningen krävs att alla följer de rådande riktlinjerna gällande god hygien, social distansering och inte bidrar till att sprida falsk information.

Ledarskap.

The Hunger Project arbetar tillsammans med lokala samhällsledare för att se till att de har tillgång till uppdaterad och korrekt information.

Do no harm.

The Hunger Project kommer INTE genomföra aktiviteter där fysisk kontakt krävs. Vi kommunicerar genom sociala medier, massmedia, WhatsApp-grupper, telefonsamtal och andra kreativa lösningar som möjliggör korrekt och uppdaterad informationsspridning.

Mandat.

The Hunger Project för enbart vidare information som kommer ifrån WHO eller de lokala smittskyddsmyndigheterna i varje land.

För att läsa mer om det nya coronaviruset hänvisar vi er till Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO.

"Pandemin synliggör det småskaliga jordbrukets betydelse för matförsörjningen".

"Lokalt nätverk av kvinnor arbetar mot corona i Indien."