Frizon flicka.

Med stöd från Postkodlotteriet driver The Hunger Project Sverige satsningen “Frizon Flicka” i Oaxaca och Chiapas i södra Mexiko. Projektet syftar till att stärka flickors ställning i samhället, motverka barnäktenskap och öka antalet flickor som fullföljer sin utbildning.

Barnäktenskap och hunger i en ond cirkel.

Hunger och fattigdom hänger tätt ihop med barnäktenskap. Fattigdom är den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina döttrar. Denna onda cirkel måste brytas. Hundratusentals flickor gifts bort som barn varje år i Mexiko, detta trots att det sedan 2019 är olagligt. Flickor från urfolken är särskilt utsatta för barnäktenskap och i områden på landsbygden med utbredd fattigdom är situationen som allra värst. Traditionen med barnäktenskap berövar flickor sin barndom, rätten till utbildning, hämmar deras utveckling och innebär ett hot mot deras hälsa.

Trygga rum för flickor.

Förhoppningen med vår satsning är att flickor ska kunna mötas i trygga rum och stärkas tillsammans. Deras familjer och lokalsamhällen får ökad kunskap och engagerar sig mot barnäktenskap och för flickors rätt till utbildning. En frizon skapas där fler flickor fullföljer sin utbildning, färre gifts bort och flickors rättigheter står i centrum.

Kort om projektet.

Programland: Mexiko
Med bidrag från:
Postkodlotteriet
Målgrupp:  Flickor i Oaxaca och Chiapas
Hållbarhetsmål i fokus: SDG 4 (God utbildning) och SDG 5 (Jämställdhet)