Skrivtävling: Världens agenda.

Går du på gymnasiet eller är mellan 16-20 år? Funderar du mycket kring fattigdom, hunger och orättvisor? På vad som krävs för att världen ska bli en bättre plats? Nu vill vi höra dina tankar. Var med i The Hunger Projects skrivtävling och ha chansen att få din text publicerad i tidningen OmVärlden.

Att inte behöva gå hungrig är en mänsklig rättighet. Trots det har hungern ökat de senaste åren. Över 800 miljoner människor uppskattas leva i hunger, det är var tionde människa på jorden. Ingen hunger är mål 2 i Agenda 2030, men målet är hotat på grund av ökade konflikter och klimatförändringar. Pandemin har bidragit ännu mer till att utvecklingen går åt fel håll, när de redan utsatta drabbats hårdast.

Men på samma sätt som att ett steg bakåt kan bli två, kan positiva resultat ha snöbollseffekter på varandra. Världen har förutsättningar att bli jämställd, miljömässigt hållbar och fri från både hunger och fattigdom – om alla är med. Målen i Agenda 2030 hänger ihop, när framsteg görs inom ett målområde går det bättre även för andra mål.

Agenda-2030

Så här deltar du i skrivtävlingen.

Vad krävs för att världen ska bli hållbar och mer rättvis? Skriv en text där du resonerar kring frågan och kopplar ihop minst två mål från Agenda 2030. Välj själv vilka du vänder dig till med din text, det kan vara politiker, andra makthavare, pensionären Agda eller kanske nyfödda bebisen Leo?

1. Du kan välja mellan att skriva en argumenterande text eller en kortare essä.

2. Texten ska vara max 3 000 tecken (inklusive blanksteg).

3. Du får gärna skriva personligt, med jag-perspektiv.

4. Skriv på svenska eller engelska.

5. I texten ska du koppla ihop minst två av målen i Agenda 2030.

6. Texten ska utgå från The Hunger Projects första princip om alla människors lika värde: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Varje människa är kreativ, handlingskraftig och ansvarstagande. Människor som lever i hunger och fattigdom är viktiga förändringsaktörer som kämpar för avskaffandet av hunger.

Skicka in ditt bidrag senast den 1 juni 2022. Skicka din text som Word/PDF-fil till skrivtavling@thehungerproject.se, och ange ditt för- och efternamn, emailadress, telefonnummer, ålder (födelsedatum), skola och ort. Det vinnande bidraget kommer att presenteras på Bokmässan 2022 i Göteborg och publiceras i tidningen OmVärlden, Sveriges ledande nätmagasin om globala frågor som ägs av Sida.

Skrivtävlingen görs i samarbete med tidningen OmVärlden och finansieras med medel från Sida/ForumCiv. För innehållet ansvarar The Hunger Project Sverige.

Exempel på hur olika mål kan arbeta tillsammans.

jamstalldhet
Ingen-hunger

Jämställdhet (mål 5) & Ingen Hunger (mål 2).

Ökad jämställdhet leder till minskad hunger. Om ett samhälle diskriminerar hälften av medborgarna är hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad. Till exempel har kvinnor sämre möjligheter till utbildning och inkomstmöjligheter än män. Kvinnor utför också majoriteten av obetalt arbete i hemmet. På grund av att kvinnor diskrimineras på detta vis har de inte samma tillgång till mat och äter ofta sist i sina familjer. 

Ingen-fattigdom
Ingen-hunger

Ingen fattigdom (mål 1) & Ingen hunger (mål 2).

Målet om “Ingen fattigdom” är tätt kopplat till flera andra mål, bland annat Ingen hunger. Till exempel, tillgången till pengar styr tillgången till mat.

rent-vatten-och-sanitet-for-alla
Ingen-hunger

Rent vatten och sanitet för alla (mål 6) & Ingen hunger (mål 2).

Vattenmålet hänger ihop med hunger och många andra områden. Tillgång till rent vatten frigör tid för människor att hitta jobb, lära sig nya saker och starta egna företag. Allt är vägar bort från hunger.

bekampa-klimatforandringarna
Ingen-hunger

Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) & Ingen hunger (mål 2).

Torka och översvämningar är några orsaker till att världshungern ökar. För att bekämpa hunger är det därför lika viktigt att bekämpa klimatförändringarna eftersom de hänger ihop.

fredliga-samhallen
Ingen-hunger

Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) & Ingen hunger (mål 2).

Mer än hälften av de som lever i hunger bor i konfliktdrabbade områden. Konflikterna måste ta slut för att hungern ska minska. Hur det går för mål 16 är alltså viktigt för att bekämpa hunger.

De här texttyperna kan du välja mellan.

Du kan välja mellan att skriva en argumenterande text eller en kortare essä. Texten ska vara max 3 000 tecken (inklusive blanksteg). Du får gärna skriva personligt, med jag-perspektiv. Här nedanför kan du läsa om vad som kännetecknar de två textyperna.

Essän är en kort avhandling över ett vetenskapligt eller dagsaktuellt ämne som du formar en frågeställning utefter och för ett resonemang över. Order essä betyder “försök” och syftar till ett försök att reda ut sina tankar och kunskaper kring ett ämne. Du behöver dock inte komma till en slutsats som i en debattartikel. I essän diskuterar du ett eget ämne ganska fritt och kan ha en personlig infallsvinkel i form av tankar och resonemang, men också fakta för att reda ut ditt ämne/frågeställning.

Upplägget för en essä är oftast fritt men ska innehålla följande:

Inledning
Presentera ämnet och eventuellt en frågeställning. Om du ska formulera en frågeställning ska den gärna vara avgränsad, alltså preciserad och inte alltför bred. I inledningen ska du fånga läsarens intresse!

Fördjupning
Här presenterar du tankar, åsikter och fakta om ämnet.

Avslutning
I avslutningen ska du återkoppla till din frågeställning. Har du inte kommit till ett tydligt svar kan du avsluta med de frågor som uppstod i ditt resonemang eller en sammanfattning av frågan. Det är viktigare att se hur du resonerar än att hitta ett slutgiltigt svar på din fråga.

I en argumenterande text uttrycks en åsikt, också kallt en tes. Krönika, debattartikel och insändare är olika typer av argumenterande texter. Du skriver om ett dagsaktuellt ämne eller något som du tycker är en viktig fråga där du med hjälp av argument ska övertyga andra om att det krävs en förändring.

Bestäm din tes/åsikt
När du argumenterar är det viktigt att du har klart för dig vad du vill uppnå. Vad vill du övertyga läsaren om? Det är din tes. Avgränsa tesen och precisera den så mycket som möjligt.

Gör en argumentlista
När du har en klar och precis tes är det dags att hitta argument. Du ska ha argument både för och emot din tes, ungefär 3-4 argument för och 2-3 argument emot din tes. Använd gärna både fakta-och känsloargument för att föra fram din åsikt. Fundera noga över vad du har för stöd för dina argument. Lista sedan dessa.

Sök stöd för dina argument i olika källor
Nu är det dags att söka stöd för dina argument. Om du t.ex hävdar att fyra skoldagar är bättre än fem, måste du försöka hitta stöd för detta i olika källor. Tänk på att en källa kan stödja flera av argumenten.

Tänk på källan!
Oavsett vilken texttyp du väljer att skriva är det viktigt att du underbygger din fakta med trovärdiga källor. Hur du arbetat med källor, och vilka källor du valt, kommer att vägas in i bedömningen av vinnande bidrag. Du kan källhänvisa med länkar (inbakade i texten eller synliga), i text eller som noter.

Tips för källkritik: Kolla källan! (skolverket.se)

Är du lärare? Mejla skrivtavling@thehungerproject.se om du vill ha mer information och lärarhandledning.