Vanliga frågor & svar.

Här får du svar på vanliga frågor vi brukar få. Om vad vi gör, hur organisationen styrs, vad som finansieras av The Hunger Project och hur organisationen startade.

The Hunger Project är en global ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom i Afrika, Asien och Latinamerika genom tre huvudsakliga strategier: social mobilisering, jämställdhet och samspel med lokalt ledarskap. Vi finns i sammanlagt 23 länder – 13 programländer och 10 insamlingsländer. Huvudkontoret ligger i New York.

The Hunger Project startade 1977 i USA, och 1984 i Sverige. Det senast tillkomna programlandet är Zambia (2019).

Under perioden 1977–1990 var The Hunger Project en organisation som enbart arbetade med policypåverkan. Bland annat drev The Hunger Project en global kampanj för att samla underskrifter till stöd för tesen att det är möjligt att avskaffa hunger under vår livstid och arbetade för att man skulle separera begreppen hunger och svält. 1990 antog FN en distinktion mellan begreppen.

Det är under perioden 1990–2004 som The Hunger Project byggt upp programverksamheten i länder där människor lever i hunger och fattigdom. Programverksamheten har utvecklats på gräsrotsnivå och ser därför väldigt olika ut i olika delar av världen. Mål och vision, samma fokus på social mobilisering, jämställdhet och lokal demokrati, finns dock överallt.

Från 2004 har The Hunger Project gått in i nästa fas, nämligen att satsa på att utöka våra program i stor skala.

The Hunger Project Sverige är en stiftelse, vars angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst tre och högst tolv ledamöter. The Hunger Project Sverige innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är även medlem i Giva Sverige. The Hunger Project Sverige är inte en medlemsbaserad organisation, men har många volontärer och har även samarbete med andra organisationer inom branschen.

De problem som vi stöter på, både i Sverige och internationellt, blir alltmer globala. Problem som t.ex. global uppvärmning, miljöförstöring, sjukdomar, krig och politiska oroligheter är problem som inte bryr sig om landsgränser och därför påverkar oss alla.

The Hunger Project har åtagit sig att avskaffa hungern i världen som ett uttryck för globalt medborgarskap, globalt partnerskap och globalt ansvarstagande. Vi anser att hunger inte är ett lokalt eller nationellt problem, utan en global angelägenhet som berör alla. Vi har alla ett ansvar att skapa en värld där människor kan leva sina liv utan att gå hungriga.

The Hunger Project etablerar program i länder bara när: (a) landet styrs demokratiskt och erbjuder en stabil miljö, (b) The Hunger Project bjuds in av och har stabila kontakter med toppskiktet av ledare i landet, (c) en stor andel av landets befolkning lever i fattigdom och (d) vi har tillräckligt med resurser för att säkerställa att vi kan fortsätta driva programmen så länge vi behövs.

The Hunger Project Sverige bedriver inga egna program, däremot har vi bilateralt samarbete med Indien, Ghana och Malawi i projekt som finansieras av Forum Syd, Radiohjälpen och Postkolotteriet.

Ambitionen är inte att vi ska driva program i alla låginkomstländer. Vi vill visa beslutsfattare en metod för utveckling som ger resultat och som innebär att satsa processorienterat på människor. Vi vill påverka beslutsfattare att själva arbeta utifrån ett underifrån perspektiv i sitt ledarskap. Vi vill visa att det fungerar i så stor utsträckning att en förändring i arbetssätt sker även hos andra (organisationer/regeringar) i världen. Vi har, genom de program vi byggt upp sedan början av 90-talet, visat att det går att få samhällen att ta sig ur kronisk fattigdom och hunger och uppnå olika grader av självförsörjning. För att visa att vår metod inte bara fungerar i mindre områden har vi startat en storskalig programverksamhet i östra Ghana.

Den största delen av pengarna som går till programländerna går till anställdas löner för att de ska driva programaktiviteter som social mobilisering och utbildning. Vi finansierar sällan fysiska resurser i programmen. Däremot finansierar vi den lånefond som utgör första insättningen i en mikrokreditbank (ca $25 000) samt material till epicenterbyggnaden som inte går att framställa eller få tag på lokalt. Alla resurser som mobiliseras som en konsekvens av våra program, som t ex läkare och lärare eller HIV-testning, finansieras i första hand av regeringen eller en lokal myndighet, alternativt genom samarbete med andra partners, t ex annan frivilligorganisation.

Det finns överväldigande bevis – och vår egen erfarenhet har visat oss – att slutet på hungern i världen inte kan uppnås om inget görs åt ojämlikheten mellan män och kvinnor. Vi anser att en av de viktigaste åtgärderna för att avskaffa hungern är att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor bär det största ansvaret för att möta de grundläggande behoven, men blir ändå systematiskt nekade resurserna, handlingsfrihet och en röst i beslutsfattandet, för att kunna uppfylla detta ansvar.

Våra program försöker uppnå jämställdhet genom att stärka kvinnors makt och göra dem till nyckelpersoner i utvecklingsprojekten. Män deltar också i våra program och är en viktig del av processen eftersom en förändring av deras tankesätt behövs för att få till en samhällsförändring. Oavsett om man jobbar med manliga, kvinnliga eller blandade grupper, så är kvinnors ledarskap avgörande för att uppnå jämställdhet och slutet på hunger och fattigdom.

Nej. Alla insamlade medel används för arbetet inom The Hunger Project egna program. Däremot är vi alltid intresserade av att samarbeta med likasinnade organisationer. Kontakta oss gärna med frågor om partnerskap och samarbeten.

Dina pengar gör det möjligt för The Hunger Project att mobilisera samhällen och stärka kvinnor, män och barn att avskaffa sin egen hunger och fattigdom.

The Hunger Project har 90-konto. Detta innebär att Svensk Insamlingskontroll övervakar att pengarna används för sitt ändamål och att minst 75% av vår insamling går direkt till ändamålet varje år. Under 2019 gick 86% av The Hunger Projects insamlade pengar till ändamålet. Merparten av dessa medel fördes vidare direkt till verksamheten i programländerna. En mindre andel används till att driva opinion i Sverige och informera om hunger- och fattigdomsproblematiken.