Våra principer.

I vårt arbete med att avskaffa hunger har vi identifierat 10 principer som är centrala för oss. Vi säkerställer kontinuerligt att alla våra insatser och strategier bygger på dessa principer.

1. Människovärde.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det inkluderar rätten till mat, hälsa, arbete och utbildning. Vi ser varje människa som kreativ, handlingskraftig, och ansvarstagande. Vi behandlar inte människor som lever i kronisk hunger som offer, utan istället som viktiga förändringsaktörer i avskaffandet av hungern.

2. Jämställdhet.

Kvinnor nekas systematiskt lika tillgång till resurser, handlingsfrihet och delaktighet i beslutsfattande. En central del i avskaffandet av hunger och fattigdom måste därför vara att skapa strukturella och samhälleliga förändringar som främjar jämställdhet.

3. Handlingskraft.

Varje människa har en inneboende handlingskraft som när den frigörs möjliggör både individuell och samhällelig förändring. När hela samhällen samarbetar och organiserar sig tar de ansvar för sin egen utveckling.

4. Inflytande.

Att avskaffa kronisk hunger kräver handlingar som skapar storskaliga systematiska och strukturella förändringar. I en föränderlig värld, med ständigt nya sociala och politiska förutsättningar, ser vi kontinuerligt över våra insatser för att säkerställa att de skapar högsta möjliga inflytande för att avskaffa hunger och fattigdom.

5. Sammankoppling.

Våra handlingar formas av, och påverkar, alla andra människor och vår natur. Hunger och fattigdom är inte problem som hör till enskilda länder, utan är globala utmaningar. Vi måste lösa dem, inte som givare och mottagare, utan som globala medborgare som tillsammans arbetar som jämställda partners för att avskaffa hungern.

6. Hållbarhet.

Våra metoder för att avskaffa hunger måste vara lokalt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

7. Social transformation.

Människors möjlighet till självförsörjning hindras bland annat av korruption, beväpnad konflikt och förtryck av kvinnor. Hinder som alla är resultat av ett uråldrigt och universellt patriarkalt tankesätt. Detta behöver förändras i grunden då det avgör hur samhället organiseras.  

8. Holistiskt tillvägagångssätt.

Hunger är tätt sammankopplat med en rad olika utmaningar, bland annat hälsa, utbildning, klimatförändringar och social rättvisa. Det krävs att vi arbetar inom alla områden för att hållbar utveckling ska uppnås.

9. Decentralisering.

Individuellt och samhälleligt ägandeskap över lokal utveckling är avgörande. Insatser blir mest framgångsrika när besluten fattas nära medborgarna. Detta kräver effektiva nationella och lokala myndigheter som arbetar i partnerskap med medborgarna.

10. Transformativt ledarskap.

Avskaffandet av hunger kräver en ny typ av ledarskap. Inte ett toppstyrt och auktoritärt ledarskap, utan ett ledarskap med människor istället för över människor.

Sammanfattning: Den kroniska hungern kan avskaffas. Men inte genom att göra som vi alltid har gjort. Hunger är primärt ett problem skapat av människan, och avskaffandet av den kräver principer som är i linje med vår gemensamma mänsklighet.