Våra principer.

I vårt arbete med att avskaffa hunger har vi identifierat 10 principer som är centrala för oss. Vi säkerställer kontinuerligt att alla våra insatser och strategier bygger på dessa principer.

1. Människovärde.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det inkluderar rätten till mat, hälsa, arbete och utbildning. Vi ser varje människa som kreativ, handlingskraftig, och ansvarstagande. Vi behandlar inte människor som lever i kronisk hunger som offer, utan istället som viktiga förändringsaktörer i avskaffandet av hungern.

2. Jämställdhet.

Kvinnor nekas systematiskt lika tillgång till resurser, handlingsfrihet och delaktighet i beslutsfattande. En central del i avskaffandet av hunger och fattigdom måste därför vara att skapa strukturella och samhälleliga förändringar som främjar jämställdhet.

3. Handlingskraft.

Varje människa har en inneboende handlingskraft som när den frigörs möjliggör både individuell och samhällelig förändring. När hela samhällen samarbetar och organiserar sig tar de också ansvar för sin egen utveckling.

4. Inflytande.

Att avskaffa kronisk hunger kräver handlingar som skapar storskaliga systematiska och strukturella förändringar. I en föränderlig värld, med ständigt nya sociala och politiska förutsättningar, ser vi kontinuerligt över våra insatser för att säkerställa att de skapar högsta möjliga effekter för att avskaffa hunger och fattigdom.

5. Sammankoppling.

Våra handlingar formas av, och påverkar, alla andra människor och vår natur. Hunger och fattigdom är inte problem som hör till enskilda länder, utan globala utmaningar. Vi måste lösa dem, inte som givare och mottagare, utan som globala medborgare som tillsammans arbetar som jämställda partners för att avskaffa hunger.

6. Hållbarhet.

Våra metoder för att avskaffa hunger måste vara lokalt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

7. Social transformation.

Människors möjlighet till självförsörjning hindras av bland annat korruption, beväpnad konflikt och förtryck av kvinnor. Hindren beror på ett uråldrigt och universellt patriarkalt tankesätt, som är avgörande för hur samhället organiseras och behöver förändras i grunden.

8. Holistisk ansats.

Hunger är tätt sammankopplat med en rad olika utvecklingsfrågor, bland annat hälsa, utbildning, klimatförändringar och social rättvisa. För att nå en hållbar utveckling krävs förändring inom alla områden.

9. Decentralisering.

Människors möjligheter att äga och påverka sin egen utveckling är avgörande för hållbara resultat. Beslut som fattas nära de människor som berörs blir också mest framgångsrika. Detta kräver fungerande demokratiska system där lokala och nationella myndigheter arbetar i partnerskap med sina medborgare.

10. Transformativt ledarskap.

Ett transformativt ledarskap med tilltro till individers kapacitet och inneboende förmåga är avgörande för att avskaffa hunger på ett långsiktigt och hållbart sätt. Detta i motsats till det traditionella, toppstyrda och auktoritära ledarskapet som exkluderar människor från utvecklingsprocessen.

Sammanfattning: Den kroniska hungern kan avskaffas. Men inte genom att göra som vi alltid har gjort. Hunger är primärt ett problem skapat av människan, och avskaffandet av den kräver principer som är i linje med vår gemensamma mänsklighet.