Benin.

The Hunger Project har arbetat i Benin sedan 1997. Investeringarna används för att öka matsäkerheten, förbättra hälsan och låta fler barn gå i skolan.

Ett av världens fattigaste länder, stort jordbruksberoende

Trots gynnsam ekonomisk tillväxt och en förhållandevis stabil demokrati är Benin mycket fattigt. Många av landets cirka elva miljoner invånare saknar tillgång till basala samhällsfunktioner och är beroende av jordbruket för sin överlevnad.


Epicenterstrategin

I Benin arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Ökar matsäkerhet

Trots att Benin inte drabbas av torka eller översvämningar i stor utsträckning råder det matbrist. Vi stöttar jordbrukare med utbildning och material för att de ska kunna förbättra och utvidga matproduktionen. Matbanker i epicentren säkrar också samhällenas reservlager vid matbrist. 


Förbättrar hälsa och hygien

Epicentrens hälsovårdscenter erbjuder primärsjukvård och vaccinationer samt undervisning i förbättrad hälsa och hygien. Vi har även startat ett projekt för familjeplanering för att förbättra hälsan för både kvinnor och barn. Med familjeplanering får kvinnorna mer tid och energi att satsa på sina inkomstgenererande aktiviteter.


Satsar på utbildning

Fler än 30 skolor undervisar barn och vuxna i lokala och nationella språk i våra programområden. Lärare och material för undervisningen tillhandahålls av de lokala myndigheterna. Vi har även startat en Mother’s Club som belyser fördelarna med att även låta flickor gå i skolan. Förutom ökad läskunnighet har initiativet också resulterat i minskad barnhandel.


Förmånliga mikrolån

Genom mikrofinansprogram får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Några utvalda resultat.

Vaccinationer.

2019 vaccinerades över 1 500 barn i Benins epicenterkliniker. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

Jordbruk & matsäkerhet

Under 2019 deltog cirka 14 000 kvinnor i utbildningar om hälsa. Utbildningarna hålls av specialutbildade volontärer, utrustade med information och material,  som sprider kunskap om hälsa och sjukvård. 

Mödravård.

Under 2018 gjorde över 1 000 kvinnor antenatalundersökningar vid Benins epicenterkliniker och cirka 400 kvinnor födde sina barn vid klinikerna. 

Kort om Benin.

Befolkning: Ca 11 milj
Andel som är undernärda: 10 %

Andel som lever i extrem fattigdom: 50 %
Andel med tillgång till rent vatten: 65 %
Förväntad livslängd: 57 år