Foto: Johannes Odé

Benin.

The Hunger Project har arbetat i Benin sedan 1997. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Ett av världens fattigaste länder, stort jordbruksberoende
Trots gynnsam ekonomisk tillväxt och en förhållandevis stabil demokrati är Benin mycket fattigt. Många av landets cirka 12 miljoner invånare saknar tillgång till basala samhällsfunktioner och är beroende av jordbruket för sin överlevnad.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Benin arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 63 procent. Omkring 5 procent av invånarna vid våra epicenter i Benin upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Fattigdom.

Antalet hushåll som lever under fattgidomsgränsen har minskat med 32 procent de senaste fem åren. Omkring 18 procent av invånarna vid våra epicenter i Benin lever i dagsläget med en inkomst under 1,90 USD per dag.

Mödravård.

Under 2020 gjorde 1 500 kvinnor mödravårdsundersökningar vid Benins epicenterkliniker och 730 kvinnor födde sina barn vid klinikerna. 

En röst från Benin.

Emilienne Montchohodi, entreprenör från Assalin.

”Genom The Hunger Projects utbildningar lärde jag mig att ta fram en affärsplan, att jag kan anställa folk som kan arbeta för mig, och även hur viktigt det är att spara ihop pengar. Idag har jag tre anställda som jag kan betala ut lön till, varav en är min dotter. Så saker och ting har verkligen förändrats!”

The Hunger Project i Benin.

Antal personer vi når: 54 000
Antal områden vi arbetar i: 5

Antal år vi funnits i landet: 25 år

5 snabba om Benin.

Befolkning: Ca 12 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 50 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 65 % (4)
Förväntad livslängd: 62 år (5)