Våra resultat.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Här kommer några exempel.

Så mycket har den akuta hungern minskat i våra programområden sedan 2015.

Så mycket har fattigdomen i hushållen minskat i våra programområden sedan 2015.

Så mycket har antalen företag som drivs av kvinnor ökat sedan 2015.

Så mycket har utbredningen av barnäktenskap minskat sedan 2015.

Här kommer ytterligare några goda resultat från vår programverksamhet.

• 12 miljoner människor nås i dagsläget av The Hunger Projects program runtom i världen.

• Över 2 miljoner människor har deltagit i vår Vision, Commitment & Action-workshop. Denna workshop är den första aktiviteten vi anordnar när byinvånare skapar sin egen vision om en framtid fri från hunger. När de har skapat sin vision planerar de sedan hur de ska gå tillväga för att uppnå den.

• 60 000 människor är i dag aktiva i vårt mikrofinansprogram. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

• 530 000 kvinnor har deltagit i The Hunger Projects ledarskapsprogram. Vi utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

Hur vet vi att investeringarna ger resultat?

Vårt mål är att ständigt förbättra såväl specifika insatser som verksamheten och strategierna i stort. Därför samlar vi regelbundet in statistik och fakta från programmen för att kunna utvärdera:

• Insatser (finansiella resurser och arbetskraft)

• Aktiviteter (workshops och volontärledda projekt)

• Avkastning (antal personer som har tränats, antal avslutade projekt)

• Synbara resultat (ökad tillgång till resurser, höjd kapacitet hos människor)

• Långsiktig inverkan (förbättrad levnadsstandard, mer välmående samhällen).

Volontärer vid våra epicenter lär sig grunderna i att följa upp och utvärdera resultat med fokus på eget deltagande genom systemet ”Participatory Monitoring and Evaluation”. De ansvarar sedan för att samla in information om programmen. Denna sammanställs och analyseras av våra anställda. Särskilda volontärgrupper ansvarar därefter för att gå igenom resultaten på samhällsnivå. Volontärerna uppmuntras till att själva utveckla lösningar för att förbättra programmen.


Externa utvärderingar
Vi har även anlitat oberoende externa konsulter som kritiskt undersöker genomslagskraften av våra program. Utvärderingarna bidrar med värdefulla förslag till förbättringar av verksamheten och till att vi kan ta bättre beslut om hur programmen ska styras.

Röster från folkrörelsen.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av människor som lever i hunger. De vet vilka problemen är och vad som behövs för att lösa dem. De tar tag i sin egen utveckling och visar vägen för sina lokalsamhällen. Vi vill gärna dela med oss av några inspirerande historier från folkrörelsen.

The Hunger Project Sverige har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet.
The Hunger Project Sverige är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och certifierade med Tryggt Givande..