Om hunger.

Hunger innebär att människor inte har tillräckligt med mat för att tillgodose kroppens näringsbehov. Det får långsiktiga effekter på den fysiska och kognitiva utvecklingen, särskilt hos barn. Att leva i långvarig hunger innebär att fråntas rätten till ett värdigt, aktivt och hälsosamt liv och det påverkar hela samhällens utveckling.

Hunger påverkar miljontals människor runt om i världen. Fler än 783 miljoner människor lever idag i hunger. Hunger handlar i grunden om makt. I alla länder i världen är det människor som lever i hunger som har minst makt att påverka sina liv. Lösningar för att få ett slut på hunger ligger därför i att förändra strukturerna i samhället som skapar och befäster hunger och – som utesluter människor från att få tillgång till sina mänskliga rättigheter. Det är det vi på The Hunger Project arbetar med.

En värld utan hunger är möjlig
För det går att få ett slut på hunger, något vi ser exempel på varje dag i våra verksamheter runt om i världen där individer och samhällen lyfter sig ur hunger och fattigdom. Om vi prioriterar människors möjlighet att leda och driva sin egen utveckling och främjar jämställdhet, utbildning och hållbara livsmedelssystem kan vi skapa en värld helt fri från hunger.

Ungdomar positiva – världshungern går att avskaffa.

Världshungern går att avskaffa. Det tror 7 av 10 ungdomar i The Hunger Projects nya rapport om ungas syn på hunger. Omfördelning av resurser genom bistånd och bidrag är den bästa vägen dit enligt de svarande.

FN:s mål att avskaffa hungern fram till 2030 är ett av de Globala målen som går bakåt. I dag lever 1 av 11 människor i hunger, en siffra som riskerar att förvärras ytterligare i spåren av Covid-19. Trots den negativa utvecklingen är unga i dag positiva inför framtiden. Rapporten ”Unga om hunger” visar att 7 av 10 unga tror att hungern i världen går att avskaffa.

– Resultatet är väldigt positivt. Andra undersökningar visar att den yngre generationen får en allt dystrare syn på framtiden men i hungerfrågan finns det faktiskt hopp. Och det är viktigt. Det är de unga i dag som kommer att leda arbetet mot hunger och fattigdom i morgon, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project Sverige.

Allt hänger ihop.

Hunger är ett komplext ämne och det krävs ett holistiskt arbetssätt för att lösa problemet långsiktigt och hållbart. Det räcker inte att fokusera enbart på ett område, många fler aspekter måste tas med. Detta är ett förhållningssätt som avspeglas väl i Agenda 2030.