Om hunger.

Den senaste rapporten från FAO, FN’s livsmedels- och jordbruks- organisation, visar att hungern i världen har stigit de senaste fyra åren. Världshungern har nu återgått till nivåer som uppmättes för ett decennium sedan.

Vad är hunger?
Hunger är inte svält. Hela 822 miljoner människor lever i dag i hunger, inte i svält, utan i konstant hunger. Hunger definieras som en obekväm eller smärtsam känsla som har orsakats av otillräckligt med energi från matkonsumtion. Hunger kan leda till under- och felnäring, vilket i sin tur kan leda till under- eller övervikt, hämmad tillväxt och otillräckligt intag av vitaminer eller mineraler. Kronisk hunger och undernäring påverkar människor på många vis. Det gör att hjärnan inte utvecklas, att barn inte växer och vid en katastrof hamnar människor direkt i svält. Barn är särskilt utsatta och varje år dör nästan 3 miljoner barn före femårsåldern på grund av undernäring. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk, och varje dag dör över 20 000 människor till följd av hunger. Det är fler än antalet människor som dör av AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans.


Hunger handlar inte bara om mat
I dag produceras tillräckligt mycket mat för att mätta hela världens befolkning. Världshungern handlar framför allt om rättigheter som inte blir tillgodosedda, så som rätten till utbildning, till demokrati och till ett jämställt liv där kvinnor och män har samma tillgång till makt, inflytande och resurser i samhället. Hunger och undernäring hindrar idag många länders utveckling och tillväxt eftersom otillräckligt intag av näringsriktig mat gör det omöjligt för många att ens klara av att arbeta eller utbilda sig. Att ha tillgång till tillräcklig mat för dagen är dessutom en mänsklig rättighet som fastställs i flera av FN:s kärnkonventioner.


Trendbrott åt fel håll
De senaste årtiondena har vi sett otroliga förändringar vad gäller antalet människor som lever i hunger. Sedan år 2000 har antalet hungriga minskat med nästan 100 miljoner. Detta tyder på att det går att avskaffa hungern i världen. Tyvärr går trenden åt fel håll. De senaste fyra åren har världshungern ökat. Klimatförändringar, konflikter och ekonomiska nedgångar är de övergripande orsakerna till ökningen. Klimatvariationer påverkar regnmönster och jordbrukssäsonger, samt klimatextremer såsom torka och översvämningar leder till matosäkerhet.


Läs mer om hunger
World Food Programme om hunger
FN om hunger
Världskoll – Hunger
The State of Food Security and Nutrition in the World
Globala Målen: Ingen Hunger

Allt hänger ihop.

Hunger är ett komplext ämne och det krävs ett holistiskt arbetssätt för att lösa problemet långsiktigt och hållbart. Det räcker inte att fokusera enbart på ett område, många fler aspekter måste tas med. Detta är ett förhållningssätt som avspeglas väl i Agenda 2030.