Burkina Faso.

The Hunger Project har arbetat i Burkina Faso sedan 1997. Investeringarna används bland annat för att förbättra jordbruket och stärka kvinnans roll i samhället.

Hård drabbat av torka, dystra framtidsutsikter

Förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstnivå är låg i Burkina Faso. Det beror till stor del på torka och ökenspridning som har en direkt negativ påverkan på landets jordbruk och ekonomi. En mycket stor del av befolkningen är beroende av jordbruket, men många saknar tillgång till modern jordbruksteknologi.


Epicenterstrategin

I Burkina Faso arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Gör kvinnor till ekonomiska aktörer

Mikrokrediter är ett effektivt sätt att mildra effekterna av det torra klimatet. Ett litet lån till en kvinna i jordbruket gör att hon kan utöka sin inkomstsgenererande aktivitet, och därigenom öka hushållets inkomst. 

Några utvalda resultat.

Kvinnors ledarskap.

Under 2019 deltog över 3 500 personer i The Hunger Projects jämställdhetsprogram. När kvinnor stärks ökar jordbruksproduktionen, undernäring och barnadödlighet minskar och fler barn går i skolan – särskilt flickor.

Jordbruk & matsäkerhet.

Under 2019 adderades 165 ton grödor till epicenternas matförråd. Cirka 5 000 hushåll kopplade till Burkina Fasos epicenters använder sig av dessa matförråd. Samhällena får bättre motståndskraft när det finns ett gemensamt matlager om området skulle drabbas av översvämning eller torka.

Mikrofinans.

Under 2018 var cirka 7 000 kvinnor i Burkina Faso aktiva låntagare vid epicenternas mikrofinansbanker. Omkring 70 000 personer deltar årligen i mikrofinansprogrammet i de afrikanska programländerna. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

The Hunger Project i Burkina Faso.

Antal personer vi når: 165 309
Antal områden vi arbetar i: 8

Antal år vi funnits i landet: 23 år

5 snabba om Burkina Faso.

Befolkning: Ca 19 milj
Andel som är undernärda: 22 %
Andel som lever i extrem fattigdom: 44 %
Andel med tillgång till rent vatten: 48 %
Förväntad livslängd: 56 år