Burkina Faso.

The Hunger Project har arbetat i Burkina Faso sedan 1997. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Hård drabbat av torka
Förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstnivå är låg i Burkina Faso. Det beror till stor del på torka och ökenspridning som har en direkt negativ påverkan på landets jordbruk och ekonomi. En mycket stor del av befolkningen är beroende av jordbruket, men många saknar tillgång till modern jordbruksteknologi.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Burkina Faso arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 41 procent. Omkring 5 procent av invånarna vid våra epicenter i Burkina Faso upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Flickors rättigheter.

Antalet barnäktenskap har de senaste fem åren minskat med 60 procent. I dagsläget beräknas var femte flicka vid våra programområden i Burkina Faso giftas bort före hon fyllt arton, jämfört med varannan flicka som var fallet tidigare.

Mikrofinans.

Under 2021 var cirka 10 000 kvinnor i Burkina Faso aktiva låntagare vid epicenternas mikrofinansbanker. Omkring 60 000 personer deltar årligen i mikrofinansprogrammet i de afrikanska programländerna. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

The Hunger Project i Burkina Faso.

Antal personer vi når: 69 500
Antal områden vi arbetar i: 2

Antal år vi funnits i landet: 25 år

5 snabba om Burkina Faso.

Befolkning: Ca 21 milj (1)
Andel som är undernärda: 19 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 44 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 47 % (4)
Förväntad livslängd: 62 år (5)