Burkina Faso.

The Hunger Project har arbetat i Burkina Faso sedan 1997. Investeringarna används bland annat för att förbättra jordbruket och stärka kvinnans roll i samhället.

Hård drabbat av torka, dystra framtidsutsikter

Förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstnivå är låg i Burkina Faso. Det beror till stor del på torka och ökenspridning som har en direkt negativ påverkan på landets jordbruk och ekonomi. En mycket stor del av befolkningen är beroende av jordbruket, men många saknar tillgång till modern jordbruksteknologi.


Epicenterstrategin

I Burkina Faso arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Gör kvinnor till ekonomiska aktörer

Mikrokrediter är ett effektivt sätt att mildra effekterna av det torra klimatet. Ett litet lån till en kvinna i jordbruket gör att hon kan utöka sin inkomstsgenererande aktivitet, och därigenom öka hushållets inkomst. 

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste fem åren minskat med cirka 37 procent. Omkring 5 procent av invånarna vid våra epicenter i Burkina Faso upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Flickors rättigheter.

Antalet barnäktenskap har de senaste fem åren minskat med 60 procent. I dagsläget beräknas var femte flicka vid våra programområden i Burkina Faso giftas bort före hon fyllt arton, jämfört med varannan flicka som var fallet tidigare.

Mikrofinans.

Under 2020 var cirka 8 000 kvinnor i Burkina Faso aktiva låntagare vid epicenternas mikrofinansbanker. Omkring 60 000 personer deltar årligen i mikrofinansprogrammet i de afrikanska programländerna. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

The Hunger Project i Burkina Faso.

Antal personer vi når: 46 942
Antal områden vi arbetar i: 2

Antal år vi funnits i landet: 24 år

5 snabba om Burkina Faso.

Befolkning: Ca 20 milj (1)
Andel som är undernärda: 20 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 44 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 48 % (4)
Förväntad livslängd: 61 år (5)