Epicenter- – samhällscenter på landsbygden.

Epicenterstrategin är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på den afrikanska landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om epicenterstrategin
Det första steget är att invånarna i ett antal byar går samman och bygger en epicenterbyggnad där de kan tillgodose grundläggande behov inom många av de områden som täcks av FN:s hållbarhetsmål. Epicentret drivs och ägs av invånarna själva. I snitt omfattar det 15 000 personer från 10-15 byar. Målet är att skapa självförsörjande samhällen som inte behöver ekonomiskt stöd utifrån.

Hur fungerar det?
Epicenterstrategin når goda och hållbara resultat inom många områden. Tack vare strategin förbättras bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. The Hunger Project uppmuntrar byborna att använda sina demokratiska rättigheter för att ha inflytande över vilka beslut som tas i deras samhälle. Genom att delta aktivt i den lokala politiken ansvarar de över utvecklingen, vilket ger hållbara resultat eftersom byborna fortsättningsvis kan tillgodose sina egna behov. Epicenterstrategin genomförs i fyra faser och har som målsättning att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån. Inom åtta år ska lite, eller inget, ekonomiskt stöd behövas.

En viktig del av epicenterstrategin är mikrofinansprogrammet som innehåller utbildning, mikrolån och sparande. Syftet är att ge jordbrukare och framförallt kvinnor en starkare ekonomisk ställning. Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att öka sina inkomster.

Idag har The Hunger Project 66 aktiva epicenterområden i 9 afrikanska länder. Genom epicenterstrategin når vi ut till cirka 1,2 miljoner människor i Afrika. Sedan september 2005 arbetar The Hunger Project med en storskalig satsning på epicenterstrategin på nationell nivå i Ghana.

Här kan du ta del av hela epicenterstrategin.

Några utvalda röster.

Janet Osew (Asenema Epicenter, Ghana)

“Innan The Hunger Projects verksamhet startade i området var kvinnor rädda för att ta lån, eller möjligheten fanns inte ens. Genom The Hunger Projects utbildningar har vi fått kunskaper inom ekonomi. Vi har fått lära oss vikten av att ha ett sparande för oförutsedda utgifter och hur man planerar sin ekonomi långsiktigt. Nu är vi inte rädda för att ta ett lån eller sköta ekonomin själva längre. Rädslan kommer från okunskap.”

Emilienne Montchohodi (Zakpota Epicenter, Benin)

”Genom The Hunger Projects utbildningar lärde jag mig att ta fram en affärsplan, att jag kan anställa folk som kan arbeta för mig, och även hur viktigt det är att spara ihop pengar. Idag har jag tre anställda som jag kan betala ut lön till, varav en är min dotter. Så saker och ting har verkligen förändrats!”

Lydia Koranteng (Odumase Wawase Epicenter, Ghana)

“Det känns viktigt för mig att äga min egen mark, vi har gemensam hushållsekonomi men jag vill att mina barn ska kunna ärva mig den dagen jag går bort. Tack vare The Hunger Project har jag möjligheten att skapa bättre förutsättningar för mina barn än vad jag själv hade under min uppväxt genom att se till att de får utbildning och blir självständiga.”

Vad händer när ett epicenter blir självförsörjande?

En färsk extern studie visar att epicenterstrategin är hållbar även flera år efter att The Hunger Project lämnat området. Hungern fortsätter att minska, produktiviteten hos jordbrukarna ökar, barnäktenskapen minskar och fler kan läsa och skriva.

Under 2019 genomfördes en oberoende undersökning vid två av våra epicenters för att se hur utvecklingen fortgått mer än tre år efter att The Hunger Project lämnat områdena. Vi ville veta hur effektiv och hållbar epicenterstrategin är på lång sikt och även lära oss hur vi kan göra vårt arbete ännu bättre. Utvärderingen genomfördes av MDF Training and Consultancy med stöd från Dioraphte Foundation och Svenska Postkodlotteriet. Utvärderingen ägde rum vid två epicenters: Nkawanda i Ghana och Ligowe i Malawi, som båda blev självförsörjande 2016.

Resultat och lärdomar
Resultaten visar att båda samhällena fortfarande använder epicentertjänsterna som de själva organiserat, till exempel mikrofinansbanken och matförrådet. Det finns fortfarande många utmaningar inom området vatten och sanitet. Workshops och utbildningar leder till ökad medvetenhet om frågorna, men för att förbättra tillgången till sanitet krävs mer än bara kampanjer: människor måste också ha råd med toalett. Undersökningen visar också att det finns utrymme för förbättringar gällande jämställdhet och ungdomars deltagande i samhällsaktiviteter.

Den sociala infrastrukturen är däremot fortfarande mycket solid. Epicentret fungerar fortfarande som en motor för förändring som leds av folket själva. Kommittéerna – med kvinnor i ledande positioner – är fortfarande viktiga instrument för ledarskapet i området. De utbildade volontärerna fortsätter att utbilda och engagera invånarna till gemensam förändring. Antalet motiverade människor som upplever att de har makt över sin egen framtid växer fortfarande stadigt.

Några utvalda resultat
• Hunger och fattigdom fortsätter att minska strukturellt

• Produktiviteten hos jordbrukarna ökar

• Fler människor kan läsa och skriva och fler barn går i grundskolan och gymnasiet (långt över det nationella genomsnittet)

• Antalet barnäktenskap minskar kraftigt

• Tillgång till lån gör att kvinnor blir mer självständiga

Lärdomar från utvärderingen
Utvärderingsrapporten är en viktig del i organisationens inlärningsprocess. Vi kommer att arbeta med rekommendationerna i våra nya och befintliga program under de kommande åren. Resultaten visar vikten av en integrerad strategi, men uppmuntrar också fler och bättre partnerskap med organisationer som kan stärka delar av vår strategi.

Klicka dig runt i rapporten nedanför.