Med stöd av ForumCiv driver The Hunger Project Sverige ett program i Indien som syftar till att få kvinnor att ställa upp i lokalval till byråd och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

I Indien arbetar The Hunger Project med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld – både från sin egen familj och från andra bybor som anser att kvinnor inte kan, eller bör, engagera sig politiskt. The Hunger Project stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor. Vårt mål är att alla ska känna till och kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Stärker kvinnors ställning
The Hunger Project arbetar med att mobilisera människor, stärka kvinnors ställning som viktiga förändringsaktörer och engagera lokala beslutsfattare. Vart femte år hålls val på lokal nivå och enligt lag ska minst en tredjedel av platserna i byråden, så kallade Panchayats, reserveras för kvinnor. Trots detta får kvinnor ofta inte möjlighet att delta i beslutsfattandet på lika villkor som män.

The Hunger Project stöttar kvinnor som ska ställa upp i val. Vi driver intensiva kampanjer för att uppmuntra valdeltagandet och nomineringar av kvinnliga ledare. Detta görs genom SWEEP (Strengthening Women’s Empowerment in Electoral Processes). Vi kapacitetsutvecklar sedan folkvalda kvinnor att bli effektiva samhällsledare som driver utvecklingen i sina byar framåt.

Kort om projektet.

Med bidrag från: ForumCiv
Land och region: Indien, Uttarakhand och Odisha. 
Målgrupp:  Folkvalda kvinnliga byrådsrepresentanter
Hållbarhetsmål i fokus: SDG 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och SDG 5 (Jämställdhet)