Ghana.

The Hunger Project har arbetat i Ghana sedan 1995. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Stark tillväxt men utbredd fattigdom på landsbygden
Ghana är rikt på naturresurser och är en av de starkaste tillväxtnationerna i Afrika. Trots detta är fattigdomen utbredd på landsbygden där människor lever under väldigt enkla förhållanden.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Ghana arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Finansiering från Postkodlotteriet
The Hunger Projects arbete i Ghana finansieras delvis med medel från basstödet av Postkodlotteriet. Tack vare Postkodlotteriets långsiktiga och varaktiga finansiering har ett flertal epicenter i Ghana lyckats nå självförsörjning de senaste åren.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 30 procent. Omkring 6 procent av invånarna vid våra epicenter i Ghana upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Barnäktenskap.

Utbredningen av barnäktenskap har minskat med 20 procent de senaste sex åren. I dag gifts endast 6 procent av flickorna i programområdena bort, jämfört med det nationella genomsnittet på 21 procent.

Näringslära.

32 000 barn genomgick under 2021 vikt- och dietuppföljning vid epicenterklinikerna i Ghana. Att förbättra hälsa och näring under de första 1 000 dagarna av ett barns liv är en av de bästa investeringar som kan göras för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan och den globala och ekonomiska utvecklingen.

Några röster från Ghana.

Mercy Ameyaw, boende i Kyempo

”Workshopen med The Hunger Project var verkligen en ögonöppnare för mig. Den gav mig modet att göra någonting för mig själv. Hade jag fått ta del av workshopen tidigare så hade mitt liv kunnat se väldigt annorlunda ut.”

Samuel Afrane, landschef The Hunger Project Ghana

”Metoden som vi arbetar med i Ghana, epicenterstrategin, ger människor framtidstro och verktyg för att själva ta sig ur sin hunger. Strategin handlar om att förändra människors mindset. Genom att arbeta kapacitetsbyggande och holistiskt får människor möjligheten att nå sina mål. Hushållen och samhällen går samman och stakar, i samarbete med landets myndigheter.”

The Hunger Project i Ghana.

Antal personer vi når: 151 500
Antal områden vi arbetar i: 21

Antal år vi funnits i landet: 27 år

5 snabba om Ghana.

Befolkning: Ca 31 milj (1)
Andel som är undernärda: 7 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 13 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 86 % (4)
Förväntad livslängd: 64 år (5)