Ghana.

The Hunger Project har arbetat i Ghana sedan 1995. Investeringarna används till epicenterstrategin – en holistisk metod för att avskaffa hunger på den afrikanska landsbygden.

Stark tillväxt men utbredd fattigdom på landsbygden
Ghana är rikt på naturresurser och är en av de starkaste tillväxtnationerna i Afrika. Trots detta är fattigdomen utbredd på landsbygden där människor lever under väldigt enkla förhållanden.


Epicenterstrategin i stor skala
The Hunger Projects 45 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Ghana utökar The Hunger Project epicenterstrategin till ett större geografiskt område. Satsningen inleddes 2006 och målet är att varje individ i slutet av denna process ska bo inom gångavstånd till ett fungerande epicenter. Området ska vara självförsörjande och inte få någon finansiell hjälp utifrån.

Storskaligheten ställer höga krav på planering och ledarskap. Bland annat har de inledande faserna tagit längre tid än de gjort vid tidigare epicenter. Satsningen ska ge svar på om The Hunger Projects metod kan användas lika framgångsrikt på större områden.


Stärker kvinnor genom workshops och mikrokreditlån
Women’s Empowerment Program (WEP) startade i Ghana och finns nu i sju programländer. Programmet stärker kvinnor till att bli ledare i både i hushållet och samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för kunskapen vidare till andra kvinnor som i sin tur utbildar ytterligare kvinnor. Och så vidare.

Mikrofinansprogrammet är inriktat på att ge mikrolån till kvinnor som vill starta inkomstgenererande aktiviteter. 


Svenska företag investerar i Ghana
Ett flertal av The Hunger Project Sveriges svenska företagspartners investerar i epicenterstrategin i Ghana. Genom initiativet Give Time kommer Ur&Penn ta epicentret Obenyemi till självförsörjning. Epicenterna Mem-Chemfre och Asenema nådde självförsörjning 2019, tack vare svenska företag som tillsammans gick ihop och crowdfundade ett epicenter.

Några utvalda resultat.

Hälsa.

Under 2019 deltog cirka 14 000 kvinnor i workshops om hiv/aids. Workshopen är till för att uppmärksamma och motverka de traditionstyngda kulturella och sociala strukturer i samhället som bidrar till att hiv-viruset sprider sig.

Jordbruk & matsäkerhet.

Cirka 32 000 personer deltog i workshops om jordbruk och matsäkerhet under 2019. Deltagarna utbildas i välbeprövade odlingstekniker som kompostering, mikrodosering, vattenhantering, radplantering och insatser i form av bättre verktyg, nya frövarianter och kompoststartare.

Näringslära.

42 500 barn genomgick under 2019 vikt- och dietuppföljning vid epicenterklinikerna i Ghana. 

Några röster från Ghana.

Mercy Ameyaw, boende i Kyempo

“Workshopen med The Hunger Project var verkligen en ögonöppnare för mig. Den gav mig modet att göra någonting för mig själv. Hade jag fått ta del av workshopen tidigare så hade mitt liv kunnat se väldigt annorlunda ut.”

Samuel Afrane, landschef The Hunger Project Ghana

“Metoden som vi arbetar med i Ghana, epicenterstrategin, ger människor framtidstro och verktyg för att själva ta sig ur sin hunger. Strategin handlar om att förändra människors mindset. Genom att arbeta kapacitetsbyggande och holistiskt får människor möjligheten att nå sina mål. Hushållen och samhällen går samman och stakar, i samarbete med landets myndigheter.”

The Hunger Project i Ghana.

Antal personer vi når: 208 328
Antal områden vi arbetar i: 29

Antal år vi funnits i landet: 25 år

5 snabba om Ghana.

Befolkning: Ca 28 milj
Andel som är undernärda: 6 %

Andel som lever i extrem fattigdom: 13 %
Andel med tillgång till rent vatten: 81 %
Förväntad livslängd: 65 år