Ghana.

The Hunger Project har arbetat i Ghana sedan 1995. Investeringarna används till epicenterstrategin – en holistisk metod för att avskaffa hunger på den afrikanska landsbygden.

Stark tillväxt men utbredd fattigdom på landsbygden
Ghana är rikt på naturresurser och är en av de starkaste tillväxtnationerna i Afrika. Trots detta är fattigdomen utbredd på landsbygden där människor lever under väldigt enkla förhållanden.


Epicenterstrategin i stor skala
The Hunger Projects 45 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Ghana utökar The Hunger Project epicenterstrategin till ett större geografiskt område. Satsningen inleddes 2006 och målet är att varje individ i slutet av denna process ska bo inom gångavstånd till ett fungerande epicenter. Området ska vara självförsörjande och inte få någon finansiell hjälp utifrån.

Storskaligheten ställer höga krav på planering och ledarskap. Bland annat har de inledande faserna tagit längre tid än de gjort vid tidigare epicenter. Satsningen ska ge svar på om The Hunger Projects metod kan användas lika framgångsrikt på större områden.


Stärker kvinnor genom workshops och mikrokreditlån
Women’s Empowerment Program (WEP) startade i Ghana och finns nu i sju programländer. Programmet stärker kvinnor till att bli ledare i både i hushållet och samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för kunskapen vidare till andra kvinnor som i sin tur utbildar ytterligare kvinnor. Och så vidare.

Mikrofinansprogrammet är inriktat på att ge mikrolån till kvinnor som vill starta inkomstgenererande aktiviteter. 


Svenska företag investerar i Ghana
Ett flertal av The Hunger Project Sveriges svenska företagspartners investerar i epicenterstrategin i Ghana. Genom initiativet Give Time kommer Ur&Penn ta epicentret Obenyemi till självförsörjning. Epicenterna Mem-Chemfre och Asenema nådde självförsörjning 2019, tack vare svenska företag som tillsammans gick ihop och crowdfundade ett epicenter.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste fem åren minskat med cirka 30 procent. Omkring 6 procent av invånarna vid våra epicenter i Ghana upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Vatten och sanitet.

Andelen hushåll med tillgång till rent dricksvatten har de senaste fem åren ökat med 10 procent. I dagsläget har omkring tre fjärdedelar av invånarna i våra programområden i Ghana tillgång till hälsosamt dricksvatten.

Näringslära.

32 000 barn genomgick under 2020 vikt- och dietuppföljning vid epicenterklinikerna i Ghana. Att förbättra hälsa och näring under de första 1 000 dagarna av ett barns liv är en av de bästa investeringar som kan göras för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan och den globala och ekonomiska utvecklingen.

Några röster från Ghana.

Mercy Ameyaw, boende i Kyempo

”Workshopen med The Hunger Project var verkligen en ögonöppnare för mig. Den gav mig modet att göra någonting för mig själv. Hade jag fått ta del av workshopen tidigare så hade mitt liv kunnat se väldigt annorlunda ut.”

Samuel Afrane, landschef The Hunger Project Ghana

”Metoden som vi arbetar med i Ghana, epicenterstrategin, ger människor framtidstro och verktyg för att själva ta sig ur sin hunger. Strategin handlar om att förändra människors mindset. Genom att arbeta kapacitetsbyggande och holistiskt får människor möjligheten att nå sina mål. Hushållen och samhällen går samman och stakar, i samarbete med landets myndigheter.”

The Hunger Project i Ghana.

Antal personer vi når: 198 085
Antal områden vi arbetar i: 27

Antal år vi funnits i landet: 26 år

5 snabba om Ghana.

Befolkning: Ca 31 milj (1)
Andel som är undernärda: 6 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 13 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 81 % (4)
Förväntad livslängd: 64 år (5)