Malawi.

The Hunger Project har arbetat i Malawi sedan 1999. Investeringarna används för att förbättra matsäkerheten och hälsan.

HIV och extremt väder

Spridningen av HIV och Aids är stor i Malawi. Klimatet med perioder av torka och översvämningar försvårar för jordbruket och gör tillgången till mat osäker.


Epicenterstrategin

I Malawi arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Ökar och säkrar matproduktionen

The Hunger Project stärker och stödjer jordbrukarna bland annat med utbildning så att de kan öka och diversifiera livsmedelsproduktionen. Vi har också invigt ett bevattningssystem för att ytterligare förbättra jordbruket. Tillgången till mat säkras också genom gemensamma matbanker i epicentren.


Utbildar i hälsa och mobiliserar volontärer

Våra vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer, de sistnämnda anordnar bland annat frivillig HIV/AIDS rådgivning och provtagningsprogram i epicentren. The Hunger Project har även nått framgångar med kampanjer för kvinnliga kondomer så att spridningen av HIV kan stoppas.


Specialprojekt tillsammans med WaterAid

I Malawi driver The Hunger Project Sverige tillsammans med WaterAid, och med stöd av PostkodLotteriet, ett projekt för att minska barnadödligheten i Zombadistriktet. Att fylla fem är ett treårigt specialprojekt med start 2019 som går ut på att förebygga bland annat undernäring hos barn.

Några utvalda resultat.

Vatten och hygien.

24 500 personer deltog under 2020 i utbildningar om vikten av rent vatten och god hygien. Ökad tillgång till rent vatten är avgörande inte bara för att minska sjukdomar, utan också för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor som inte behöver gå långt för att hämta vatten får mer tid till sina egna ekonomiska eller personliga sysslor.

Näring och hälsa.

Andelen barn som är inskrivna i skolprogram där skollunch ingår har ökat med 45 procent de senaste fem åren. I dagsläget erbjuds 6 av 10 barn i våra programområden i Malawi lunch i skolan. Måltiden fyller en viktig funktion dels eftersom det främjar en hälsosam tillväxt för barnen, dels eftersom det uppmuntrar föräldrarna att sätta sina barn i skolan.

Mikrofinans.

Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Malawi har cirka 7 000 låntagare, varav mer än hälften är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

The Hunger Project i Malawi.

Antal personer vi når: 676 403
Antal områden vi arbetar i: 27

Antal år vi funnits i landet: 22 år

5 snabba om Malawi.

Befolkning: Ca 19 milj (1)
Andel som är undernärda 18 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 71 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 69 % (4)
Förväntad livslängd: 64 år (5)