Malawi.

The Hunger Project har arbetat i Malawi sedan 1999. Investeringarna används för att förbättra matsäkerheten och hälsan.

HIV och extremt väder

Spridningen av HIV och Aids är stor i Malawi. Klimatet med perioder av torka och översvämningar försvårar för jordbruket och gör tillgången till mat osäker.


Epicenterstrategin

I Malawi arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Ökar och säkrar matproduktionen

The Hunger Project stärker och stödjer jordbrukarna bland annat med utbildning så att de kan öka och diversifiera livsmedelsproduktionen. Vi har också invigt ett bevattningssystem för att ytterligare förbättra jordbruket. Tillgången till mat säkras också genom gemensamma matbanker i epicentren.


Utbildar i hälsa och mobiliserar volontärer

Våra vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer, de sistnämnda anordnar bland annat frivillig HIV/AIDS rådgivning och provtagningsprogram i epicentren. The Hunger Project har även nått framgångar med kampanjer för kvinnliga kondomer så att spridningen av HIV kan stoppas.


Specialprojekt tillsammans med WaterAid

I Malawi driver The Hunger Project Sverige tillsammans med WaterAid, och med stöd av PostkodLotteriet, ett projekt för att minska barnadödligheten i Zombadistriktet. Att fylla fem är ett treårigt specialprojekt med start 2019 som går ut på att förebygga bland annat undernäring hos barn.

Några utvalda resultat.

Utbildning.

2019 skrevs 386 barn in i epicenterförskolorna i Malawi. Vid alla epicenterförskolor i Afrika ges de inskrivna barnen ett mål näringsrik mat per dag. Måltiden främjar en hälsosam tillväxt för barnen och uppmuntrar föräldrarna att sätta barnen i skolan.

Kvinnors ledarskap.

2018 deltog 29 000 kvinnor i ledarskapsworkshops. Dessa workshops ökar medveteheten om kvinnors viktiga, och ofta förbisedda, bidrag till samhällets utveckling.

Mikrofinans.

Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Malawi har cirka 7 000 låntagare, varav mer än hälften är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

The Hunger Project i Malawi.

Antal personer vi når: 156 396
Antal områden vi arbetar i: 13

Antal år vi funnits i landet: 21 år

5 snabba om Malawi.

Befolkning: Ca 18 milj
Andel som är undernärda 26 %
Andel som lever i extrem fattigdom: 70 %
Andel med tillgång till rent vatten: 69 %
Förväntad livslängd: 55 år