Malawi.

The Hunger Project har arbetat i Malawi sedan 1999. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

HIV och extremt väder
Spridningen av HIV och Aids är stor i Malawi. Klimatet med perioder av torka och översvämningar försvårar för jordbruket och gör tillgången till mat osäker.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Malawi arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Specialprojekt tillsammans med WaterAid
I Malawi driver The Hunger Project Sverige tillsammans med WaterAid, och med stöd av PostkodLotteriet, ett projekt för att minska barnadödligheten i Zombadistriktet. Att fylla fem är ett treårigt specialprojekt med start 2019 som går ut på att förebygga bland annat undernäring hos barn.

Några utvalda resultat.

Vatten och hygien.

17 000 personer deltog under 2021 i utbildningar om vikten av rent vatten och god hygien. Ökad tillgång till rent vatten är avgörande inte bara för att minska sjukdomar, utan också för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor som inte behöver gå långt för att hämta vatten får mer tid till sina egna ekonomiska eller personliga sysslor.

Näring och hälsa.

Andelen barn som är inskrivna i skolprogram där skollunch ingår har ökat med 10 procent de senaste sex åren. I dagsläget erbjuds 7 av 10 barn i våra programområden i Malawi lunch i skolan. Måltiden fyller en viktig funktion dels eftersom det främjar en hälsosam tillväxt för barnen, dels eftersom det uppmuntrar föräldrarna att sätta sina barn i skolan.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 22 procent. Omkring en tredjedel av invånarna vid våra epicenter i Benin upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

The Hunger Project i Malawi.

Antal personer vi når: 763 500
Antal områden vi arbetar i: 28

Antal år vi funnits i landet: 23 år

5 snabba om Malawi.

Befolkning: Ca 19 milj (1)
Andel som är undernärda 19 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 69 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 70 % (4)
Förväntad livslängd: 64 år (5)