Moçambique.

The Hunger Project har arbetat i Moçambique sedan 2006. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Moçambique
Moçambique är ett av världens fattigaste länder, men landets ekonomi har återhämtat sig kraftigt sedan början av 1990-talet då ett femtonårigt inbördeskrig tog slut. Moçambique har bland de högsta tillväxtsiffrorna i Afrika och har även gjort betydande framsteg inom bland annat utbildning och hälsa. Moçambique nådde dessutom millenniemålet att halvera antalet människor som lever i hunger till 2015. I dagsläget lever dock fortfarande en tredjedel av landets invånare i hunger, och hälften är drabbade av fattigdom. Moçambiques ekonomi är starkt beroende av småskaliga jordbrukare som står för 70 procent av landets jordbruksproduktion. De flesta bönderna är mycket sårbara för klimatförändringar då majoriteten av jordbruksmarken i landet till stor del finns i områden som är utsatta för översvämningar och torka.

Vårt arbete i Moçambique
I Moçambique arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

Några utvalda resultat.

Vatten och sanitet.

Nästan alla invånare (95 procent) vid epicentret Zuza har nu tillgång till rent dricksvatten – en ökning med nästan 10 procent de senaste sex åren. Andelen hushåll som har tillgång till grundläggande sanitet i form av toaletter och avlopp har också ökat, med 50 procent.

Hälsa.

Sedan det första epicentret grundades 2006 har över 80 500 personer nyttjat epicenterklinikernas hälsotjänster och över 10 200 barn har vaccinerats mot vanligt förekommande sjukdomar. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, förebygger och tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

The Hunger Project i Moçambique.

Antal personer vi når: 10 500
Antal områden vi arbetar i: 2

Antal år vi funnits i landet: 17 år

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.

5 snabba om Moçambique.

Befolkning: Ca 31 milj (1)
Andel som är undernärda: 33 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 64 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 63 % (4)
Förväntad livslängd: 61 år (5)