Moçambique.

The Hunger Project har arbetat i Moçambique sedan 2006. Investeringarna används för att väcka lokal entreprenörsanda så ett välfungerande och självförsörjande samhälle uppnås.

Sociala och ekonomiska oroligheter efter självständighet

Moçambique blev självständigt 1975. Mellan 1977 och 1992 förvärrade oroligheter den sociala och ekonomiska situationen. Först 1992 uppnåddes politisk stabilitet. Fattigdomen är fortfarande utbredd i landet.


Epicenterstrategin

I Moçambique arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Stödjer och stärker 29 000 människor

The Hunger Project arbetar i Moçambique med att stödja och stärka totalt drygt 29 000 människor i två epicenter. Vårt program siktar på att förbättra jordbruket och säkra byarnas tillgång till mat. Det förbättrade jordbruket kan i kombination med matbankerna förbereda byarna bättre inför eventuellt höjda matpriser och ogynnsamma klimatförändringar.

Några utvalda resultat.

Hungerbekämpning.

2018 blev Chibwalizo det första självförsörjande epicentret i Moçambique. Där har den extrema hungern nästan blivit helt avskaffad. 2016 levde 12% av invånarna i närheten av epicentret i extrem hunger. 2018 var andelen nere på endast 1%.

Hälsa.

Sedan det första epicentret grundlades 2006 har över 80 000 personer nyttjat epicenterklinikernas hälsotjänster. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, förebygger och tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

The Hunger Project i Moçambique.

Antal personer vi når: 12 671
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 14 år

5 snabba om Moçambique.

Befolkning: Ca 30 milj
Andel som är undernärda: 31 %

Andel som lever i extrem fattigdom: 62 %
Andel med tillgång till rent vatten: 56 %
Förväntad livslängd: 51 år