Moçambique.

The Hunger Project har arbetat i Moçambique sedan 2006. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Sociala och ekonomiska oroligheter efter självständighet
Moçambique blev självständigt 1975. Mellan 1977 och 1992 förvärrade oroligheter den sociala och ekonomiska situationen. Först 1992 uppnåddes politisk stabilitet. Fattigdomen är fortfarande utbredd i landet.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Moçambique arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Några utvalda resultat.

Vatten och sanitet.

Nästan alla invånare (95 procent) vid epicentret Zuza har nu tillgång till rent dricksvatten – en ökning med nästan 10 procent de senaste sex åren. Andelen hushåll som har tillgång till grundläggande sanitet i form av toaletter och avlopp har också ökat, med 50 procent.

Hälsa.

Sedan det första epicentret grundades 2006 har över 80 500 personer nyttjat epicenterklinikernas hälsotjänster och över 10 200 barn har vaccinerats mot vanligt förekommande sjukdomar. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, förebygger och tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

The Hunger Project i Moçambique.

Antal personer vi når: 4 800
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 16 år

5 snabba om Moçambique.

Befolkning: Ca 31 milj (1)
Andel som är undernärda: 33 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 64 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 63 % (4)
Förväntad livslängd: 61 år (5)