Moçambique.

The Hunger Project har arbetat i Moçambique sedan 2006. Investeringarna används för att väcka lokal entreprenörsanda så ett välfungerande och självförsörjande samhälle uppnås.

Sociala och ekonomiska oroligheter efter självständighet

Moçambique blev självständigt 1975. Mellan 1977 och 1992 förvärrade oroligheter den sociala och ekonomiska situationen. Först 1992 uppnåddes politisk stabilitet. Fattigdomen är fortfarande utbredd i landet.


Epicenterstrategin

I Moçambique arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Stödjer och stärker 29 000 människor

The Hunger Project arbetar i Moçambique med att stödja och stärka totalt drygt 29 000 människor i två epicenter. Vårt program siktar på att förbättra jordbruket och säkra byarnas tillgång till mat. Det förbättrade jordbruket kan i kombination med matbankerna förbereda byarna bättre inför eventuellt höjda matpriser och ogynnsamma klimatförändringar.

Några utvalda resultat.

Vatten och sanitet.

Nästan alla invånare (95 procent) vid epicentret Zuza har nu tillgång till rent dricksvatten – en ökning med nästan 10 procent de senaste fem åren. Andelen hushåll som har tillgång till grundläggande sanitet i form av toaletter och avlopp har också ökat, med 50 procent.

Hälsa.

Sedan det första epicentret grundades 2006 har över 80 000 personer nyttjat epicenterklinikernas hälsotjänster och över 10 000 barn har vaccinerats mot vanligt förekommande sjukdomar. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, förebygger och tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

The Hunger Project i Moçambique.

Antal personer vi når:
Antal områden vi arbetar i:

Antal år vi funnits i landet: 15 år

5 snabba om Moçambique.

Befolkning: Ca 31 milj (1)
Andel som är undernärda: 28 % (2)

Andel som lever i extrem fattigdom: 64 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 56 % (4)
Förväntad livslängd: 60 år (5)