Senegal.

The Hunger Projects första verksamhet i Afrika startade 1991 i Senegal. Investeringarna används bl.a. till läs- och skrivutbildningar samt produktion av näringstillskott till barn.

Stabil demokrati, stor sysselsättning inom jordbruk

Senegal är en av de mest stabila demokratierna i Afrika och har framgångsrikt skapat ett engagerat politiskt deltagande och utövande av fredligt ledarskap. Jordbruket sysselsätter omkring tre fjärdedelar av  befolkningen. Många lever under väldigt enkla förhållanden och har svårt att tillgodose sina mest grundläggande behov.


Epicenterstrategin

I Senegal arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Ökad matsäkerhet och introducerar näringstillskott för barn

Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Tillsammans med Ministeriet för hälsa ger vi näringstillskott, som tillverkas och förpackas vid epicentret Mpal, till barnen här för att förbättrat deras hälsa. Näringstillskotten är starkt efterfrågade av mödrarna och har ökat inkomsterna för epicentret. Nu arbetar vi för att ge andra epicenter tillgång till produkten.


Främjar utbildning

Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen av lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste fem åren minskat med cirka 60 procent. Omkring 8 procent av invånarna vid våra epicenter i Senegal upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Vaccinationer.

Sedan starten 2002 har cirka 110 000 barn vaccinerats vid Senegals epicenterkliniker. Vårdlinikerna mäter och följer också upp effekterna av barn- och mödravården, tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

Jordbruk & matsäkerhet.

Över 300 ton grödor har sparats vid epicenternas gemensamma matlager. Epicenterna tillhandahåller lokala matförråd där jordbrukare får möjlighet att lagra sin skörd när marknaden är mättad, för att kunna sälja den till ett högre pris senare under säsongen.

The Hunger Project i Senegal.

Antal personer vi når: 36 488
Antal områden vi arbetar i: 2

Antal år vi funnits i landet: 30 år

4 snabba om Senegal.

Befolkning: Ca 16 milj (1)
Andel som är undernärda: 11 % (2)
Andel med tillgång till rent vatten: 80 % (3)
Förväntad livslängd: 67 år (4)