Senegal.

The Hunger Projects första verksamhet i Afrika startade 1991 i Senegal. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Stabil demokrati, stor sysselsättning inom jordbruk
Senegal är en av de mest stabila demokratierna i Afrika och har framgångsrikt skapat ett engagerat politiskt deltagande och utövande av fredligt ledarskap. Jordbruket sysselsätter omkring tre fjärdedelar av  befolkningen. Många lever under väldigt enkla förhållanden och har svårt att tillgodose sina mest grundläggande behov.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Senegal arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste sex åren minskat med cirka 36 procent. Omkring 16 procent av invånarna vid våra epicenter i Senegal upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Vaccinationer.

Sedan starten 2002 har cirka 110 000 barn vaccinerats vid Senegals epicenterkliniker. Vårdlinikerna mäter och följer också upp effekterna av barn- och mödravården, tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

Jordbruk & matsäkerhet.

Över 580 ton grödor har sparats vid epicenternas gemensamma matlager. Epicenterna tillhandahåller lokala matförråd där jordbrukare får möjlighet att lagra sin skörd när marknaden är mättad, för att kunna sälja den till ett högre pris senare under säsongen.

The Hunger Project i Senegal.

Antal personer vi når: 37 500
Antal områden vi arbetar i: 2

Antal år vi funnits i landet: 31 år

5 snabba om Senegal.

Befolkning: Ca 17 milj (1)
Andel som är undernärda: 9 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 38 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 85 % (4)
Förväntad livslängd: 68 år (5)