Zambia.

The Hunger Project har arbetat i Zambia sedan 2018. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Hälften av barn under fem år undernärda
Sedan Zambia blev självständigt 1964 har landet uraniserats snabbt vilket lett till bostadsbrist, stor arbetslöshet och en växande slum i städerna. Zambias befolkning blir dessutom allt yngre, vilket delvis kan förklaras av HIV/AIDS-epidemin som drabbat landet hårt. Återkommande torka gör tillgången till mat osäker och omkring hälften av alla barn under fem år i Zambia är kroniskt undernärda.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Zambia arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

The Hunger Project i Zambia.

Antal personer vi når: 16 500
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 4 år

5 snabba om Zambia.

Befolkning: Ca 18 milj (1)
Andel som lever i extrem fattigdom: 59 % (2)
Andel med tillgång till rent vatten: 65 % (3)
Förväntad livslängd: 64 år (4)