Zambia.

The Hunger Project har arbetat i Zambia sedan 2018. Vårt arbete går ut på att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Om Zambia
Zambia har en av världens yngsta befolkningar där mer än hälften av landets medborgare är under 18 år. Sedan självständigheten 1964 har landet urbaniserats snabbt vilket lett till bostadsbrist, stor arbetslöshet och en växande slum i städerna. På grund av en fallerad jordbrukspolitik och återkommande torka har tillgången till mat blivit osäker och omkring hälften av alla barn under 5 år är kroniskt undernärda. Många zambier som bor utanför städerna livnär sig på småskaligt jordbruk, men den höga risken för torka gör det problematiskt. Trots att det ekonomiska läget i landet har förbättrats de senaste åren lever fortfarande två tredjedelar av befolkningen under fattigdomsgränsen.

Vårt arbete i Zambia
I Zambia arbetar The Hunger Project med att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Vi genomför utbildningar och workshops i syfte att förbättra områden som hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna. Vi utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion.

Vi erbjuder förmånliga mikrolån som ger småskaliga jordbrukare möjlighet att starta egna småföretag och på så sätt öka sina inkomster. Våra lokala vårdcentraler tillhandahåller primärvård, mödravård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi arrangerar utbildningar i läs- och skrivutveckling och vi har gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid under skoldagen.

The Hunger Project i Zambia.

Antal personer vi når: 16 500
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 5 år

Det här leder våra insatser till.

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Sedan 2015 har hungern minskat med 31 procent, fattgidomen med 27 procent och utbredningen av barnäktenskap med 26 procent i våra programområden.

5 snabba om Zambia.

Befolkning: Ca 18 milj (1)
Andel som lever i extrem fattigdom: 59 % (2)
Andel med tillgång till rent vatten: 65 % (3)
Förväntad livslängd: 64 år (4)