Zambia.

The Hunger Project har arbetat i Zambia sedan 2018. Investeringarna används för att förbättra matproduktion, utbilda om hälsa och stödja nya inkomstbringande verksamheter.

Hälften av barn under fem år undernärda

Sedan Zambia blev självständigt 1964 har landet uraniserats snabbt vilket lett till bostadsbrist, stor arbetslöshet och en växande slum i städerna. Zambias befolkning blir dessutom allt yngre, vilket delvis kan förklaras av HIV/AIDS-epidemin som drabbat landet hårt. Återkommande torka gör tillgången till mat osäker och omkring hälften av alla barn under fem år i Zambia är kroniskt undernärda.


Epicenterstrategin

I Zambia arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Förbättrar matproduktionen

På grund av återkommande perioder av matbrist i Zambia arbetar The Hunger Project med att stödja jordbrukare. Vi stödjer jordbrukare med utbildning och tillgång till material, vilket gör att de kan förbättra sin matproduktion och göra den mer varierad. Säd lagras i epicenternas kollektivt ägda matbanker för att öka matsäkerheten i området.


Hälsa och mödrarvård

Varje epicenter huserar en hälsovårdscentral som erbjuder primärvård för alla men med ett särskilt fokus på mödravård och vaccinering av barn. Samarbete sker med lokala myndigheter för hälso- och kvinnofrågor för att erbjuda utbildning i jämställdhet och familjeplanering. Dessutom utbildar vi barnmorskor och håller workshopar om riskerna kring HIV/Aids.


Lånar ut mikrokrediter till kvinnors verksamheter

The Hunger Project erbjuder ett mikrofinansprogram där deltagarna utbildas i ekonomi samt ges möjlighet att ta förmånliga lån. Majoriteten av låntagarna är kvinnor som startat olika inkomstgenererande aktiviteter bland annat inom jordbruk, djurhållning och försäljning av exempelvis råvaror och hantverk. De flesta ägnar sig åt djuruppfödning och gödning, vilket är lättare att driva nära hemmet vid sidan av hushållssysslorna.

The Hunger Project i Zambia.

Antal personer vi når: 16 504
Antal områden vi arbetar i: 1

Antal år vi funnits i landet: 3 år

5 snabba om Zambia.

Befolkning: Ca 18 milj (1)
Andel som är undernärda: 47 % (2)
Andel som lever i extrem fattigdom: 59 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 60 % (4)
Förväntad livslängd: 63 år (5)