Agenda 2030 och de Globala målen.​

I september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att tillsammans avskaffa fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 antogs med 17 globala mål som ska vara uppnådda till år 2030. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

För att avskaffa hungern behöver vi röra oss inom sektorer som vid första anblick inte verkar ha med mat och jordbruk att göra, som sanitet, jämställdhet, entreprenörskap och hållbarhet. När vi tar ett helhetsgrepp kring alla dessa områden skapas en miljö där människor ges möjligheten att själva ta sig ur sin hunger.

Allt hänger ihop.

Hunger är ett komplext ämne och det krävs ett holistiskt arbetssätt för att lösa problemet långsiktigt och hållbart. Det räcker inte att fokusera enbart på ett område, många fler aspekter måste tas med. Detta är ett förhållningssätt som avspeglas väl i Agenda 2030.

De Globala målen är integrerade och odelbara. De har visserligen nummer, men det betyder inte att ett mål prioriteras över det andra. Genom att ett mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat. Här nedanför kan du läsa mer om de Globala målen är och hur de alla kan sammanlänkas med mål nummer 2 om Ingen Hunger.

Mål 1: Ingen fattigdom.

Fattigdom och hunger hänger tätt ihop eftersom tillgången till pengar till stor del styr tillgången på mat. Hungern minskar långsammare än fattigdomen, bland annat på grund av höjda matpriser, naturkatastrofer och felprioriterad jordbrukspolitik.

Mål 2: Ingen hunger

Hunger är inte svält. Hela 690 miljoner människor lever i dag i hunger, inte i svält, utan i konstant hunger. Kronisk hunger och undernäring påverkar människor på många vis. Det gör att hjärnan inte utvecklas, att barn inte växer och vid en katastrof hamnar människor direkt i svält. Barn är särskilt utsatta och varje år dör nästan 3 miljoner barn före femårsåldern på grund av undernäring.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande.

Ingenting är viktigare för ett barns utveckling än god hälsa och bra näringsintag. Framför allt de första 1000 dagarna, från att kvinnan blir gravid fram tills barnet fyller två år. Rätt näring för barn och moder, tillgång till vård och kunskap om amning under denna period har stor effekt på barnets möjligheter att kunna lämna hunger bakom sig (2).

Mål 4: God utbildning för alla.

Att som flicka inte göra klart sin skolgång kan betyda att bli bortgift och gravid i ung ålder. Många unga flickor har också dålig tillgång till mat, just för att de är flickor. Deras foster får inte de näringsämnen det behöver. Hjärnan eller kroppen utvecklas inte normalt. Denna undernäringscykel bryts genom att låta alla barn gå i skolan.

Mål 5: Jämställdhet.

De flesta kvinnor som lever i fattigdom och hunger försörjer sig på jordbruk. De får sämre möjligheter att äga mark än män och de har mindre ekonomiska resurser att tillgå. Om kvinnor får möjlighet att bruka jorden på samma villkor som män skulle många människor slippa gå hungriga.

Mål 6: Vatten och sanitet för alla.

Vatten är en förutsättning för allt levande på jorden. När människor får tillgång till rent vatten frigörs tid och resurser att hitta ett jobb, lära sig nya saker och starta företag. Rent vatten gör att människor kan lyfta sig själva och sina familjer ut ur fattigdom och hunger.

Mål 7: hållbar energi för alla.

Modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag inom bland annat livsmedelsförsörjningen. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Många människor som lever i fattigdom och hunger arbetar långa, hårda arbetspass och har ändå inte råd att ge sina barn bra mat. Rätten till en värdig försörjning är avgörande för att individen, familjen och samhället ska fungera.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som människor och planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer hållbara.

Mål 10: Minskad ojämlikhet.

En rättvis ekonomisk tillväxt ökar köpkraften för de 2 miljarder människor som lever i fattigdom. Detta kommer i sin tur skapa ökad efterfrågan, nya arbetstillfällen och förbättra lokala ekonomier vilket i slutändan leder till att färre människor drabbas av kronisk hunger (1).

Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppstår och växer, ofta i storstädernas utkanter. Här råder ofta dålig tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten och sanitet, trygg energiförsörjning och avfallshantering vilket leder till att människorna som bor här riskerar att drabbas av hunger.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

En tredjedel av den mat som produceras slängs. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi har inte nyttjat dem på ett ansvarsfullt sätt. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Klimatförändring och extremväder med svår torka och översvämmande skyfall som gett sämre skördar är några av huvudorsakerna till att hungern ökar. Till följd av de ökade koldioxidutsläppen riskerar vi att gå mot en global uppvärmning på över två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för bl.a. matproduktionen.

Mål 14: Hav och marina resurser.

Världens hav driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. 8 miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Fortsätter det så kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

60 procent av världens 821 miljoner kroniskt hungriga människor bor i konfliktdrabbade områden. Ökningen av konflikter de senaste åren har lett till att flera årtiondens framgångsrika insatser i kampen mot hunger gått förlorade (3).

Mål 17: Genomförande och partnerskap.

Världen är mer sammankopplad än någonsin och de Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Det krävs global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inte något land lämnas utanför i utvecklingen.

Vi investerar i kvinnor som förändrar världen.

När kvinnor stärks och får möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män så förändrar de världen till det bättre.

Kvinnor återinvesterar 90 procent av sin inkomst i familjen genom att lägga pengarna på mat, utbildning och hälsa (4). Det bidrar i förlängningen också till ett starkare samhälle. Därför satsar vi på att nå kvinnor. The Hunger Project stödjer kvinnor så att de kan starta företag, vi erbjuder möjlighet till mikrolån, vi utbildar i viktiga ämnen så som hälsa, miljö och företagsekonomi och vi arbetar för flickors rättigheter.


Sju kvinnor som förändrar världen
Kvinnliga entreprenörer har många onödiga hinder på vägen till att bli självförsörjande. Läs mer om hur våra jämställdhetskämpar Emilienne, Pushpa, TsegeDoraMercy, Anju och Georgina hjälper till att utrota den kroniska hungern.