Uganda.

The Hunger Project har arbetat i Uganda sedan 1999. Investeringarna används för att främja matsäkerhet och hälsa.

Stora jordbruksmöjligheter – många utsatta kvinnor

En stor majoritet av befolkningen arbetar inom jordbruket. Landets ekonomi är relativt stabil på grund av bland annat bördiga jordar, rikliga nederbörd och viktiga naturresurser. Våld mot kvinnor är fortfarande utbrett i landet och kvinnans låga status är en högst betydande faktor för ökade infektionsnivåer av HIV/Aids bland kvinnor.


Epicenterstrategin

I Uganda arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin. Det är en holistisk metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Strategin väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själv. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. 


Förbättrar ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är en hörnsten i våra epicenter. Här har kvinnorna slutat laga mat över öppen eld och de har bytt ut sina gamla spisar till lerspisar eller energispisar som kräver betydligt mindre mindre ved. Detta betyder också kvinnorna slipper samla in lika mycket ved.


Samarbetar för att främja matsäkerhet och hälsa

Vi har varit framgångsrika med att skapa långsiktiga samarbeten med organisationerna Catholic Relief Services (CRS) och AFFORD. Tillsammans med Catholic Relief Services (CRS) stödjer vi jordbrukare för att skydda deras skördar mot sjukdomar. Diverse sjukdomar har förstört kassavaskördarna, vilket har försämrat många familjers matsäkerhet och inkomst. Genom vårt samarbete stärker vi jordbrukarna så att de kan minska påverkan av skördesjukdomarna, skydda skördarna och öka avkastningen. Vi arbetar även med AFFORD för att minska spridningen och effekterna av malaria.


Utvärdering och resultat

En extern oberoende konsultfirma har genomfört en utvärdering av epicenterstrategin i Uganda. Tydliga och konkreta resultat kunde påvisas trots små investeringar. Dessutom kunde ett antal framgångsfaktorer identifieras bland annat arbetet med Vision Commitment & Action–workshops, fokuset på kvinnors självständighet, lokalt ledarskap, lokalt ägandeskap samt målet om självförsörjning. Den absolut viktigaste förändringen var att gå från ”Jag kan inte” till ”Jag kan!” som förhållningssätt.


Svenskt specialprojekt i Uganda

I Uganda driver The Hunger Project Sverige, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, projektet “Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk” som syftar till att ge småbrukare verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt.

Några utvalda resultat.

Mödravård.

Under 2019 gjorde över 3 700 kvinnor prenatalundersökningar vid Ugandas epicenterkliniker och cirka 500 kvinnor födde sina barn vid klinikerna.

Näringslära.

Över 10 000 personer deltog under 2019 i The Hunger Projects utbildningar om näringslära. Under utbildningarna föreläser sjukvårdspersonal om grunderna i en god kosthållning för mödrar och barn samt framhåller vikten av mödravård före och efter födseln.

Mikrofinans.

Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Uganda har över 17 000 aktiva låntagare, varav mer än hälften är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

En röst från Uganda.

Irene Naikaali, program för The Hunger Project i Uganda.

Uganda drabbas hårt av klimatförändringarna, både torka och översvämningar påverkar oss. Regn kommer inte när de förväntas komma. Många småbrukare märker att deras nuvarande odlingssätt är alltför sårbara, en utebliven skörd kan innebära en katastrof. När vi i projektet ”Inga konstigheter” nu ställer om 230 småbrukares produktion ser vi effekten väldigt snabbt.

The Hunger Project i Uganda.

Antal personer vi når: 242 230
Antal områden vi arbetar i: 9

Antal år vi funnits i landet: 21 år

5 snabba om Uganda.

Befolkning: Ca 44 milj
Andel som är undernärda: 41 %
Andel som lever i extrem fattigdom: 49 %
Andel med tillgång till rent vatten: 79 %
Förväntad livslängd: 55 år