Uganda.

The Hunger Project har arbetat i Uganda sedan 1999. Investeringarna används till att främja folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur hunger och fattigdom tillsammans.

Stora jordbruksmöjligheter – många utsatta kvinnor
En stor majoritet av befolkningen arbetar inom jordbruket. Landets ekonomi är relativt stabil på grund av bland annat bördiga jordar, riklig nederbörd och viktiga naturresurser. Våld mot kvinnor är fortfarande utbrett i landet och kvinnans låga status är en högst betydande faktor för ökade infektionsnivåer av HIV/Aids bland kvinnor.

Vår strategi för att avskaffa hunger
I Uganda arbetar The Hunger Project utifrån epicenterstrategin – en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på landsbygden där byar går samman för att ta sig ur hunger och fattigdom tillsammans. Epicenterstrategin förbättrar bland annat hälsa, jämställdhet, utbildning, jordbruksförhållanden, matsäkerhet, vattentillgång och sanitet i byarna.

Ledarskapsutbildningar för kvinnor
The Hunger Project utbildar kvinnor till att bli ledare, både i hushållet och i samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för sedan kunskapen vidare till andra kvinnor i området.

Matproduktion och matsäkerhet
Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicenterna är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Förmånliga mikrolån
Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att starta egna småföretag och kan på så sätt öka sina inkomster. Det ger en extra trygghet ifall skörden blir knaper, samt möjliggör för kvinnor att skaffa sig egna inkomster och bli mer självständiga.

Hälsa, hygien och vaccinationer
The Hunger Projects vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer som bland annat anordnar frivillig HIV/AIDS-rådgivning och provtagningsprogram.

Utbildning i läs- och skrivutveckling
Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicenterna. Både vuxna och barn tar del av undervisningen i lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Utvärdering och resultat
En extern oberoende konsultfirma har genomfört en utvärdering av epicenterstrategin i Uganda. Tydliga och konkreta resultat kunde påvisas trots små investeringar. Dessutom kunde ett antal framgångsfaktorer identifieras bland annat arbetet med Vision Commitment & Action–workshops, fokuset på kvinnors självständighet, lokalt ledarskap, lokalt ägandeskap samt målet om självförsörjning. Den absolut viktigaste förändringen var att gå från ”Jag kan inte” till ”Jag kan!” som förhållningssätt.

Svenskt specialprojekt i Uganda
I Uganda driver The Hunger Project Sverige, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, projektet “Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk” som syftar till att ge småbrukare verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt.

Några utvalda resultat.

Hunger.

Antalet hushåll som lever i kronisk hunger har de senaste tio åren minskat med cirka 64 procent. Omkring 15 procent av invånarna vid våra epicenter i Uganda upplever i dagsläget hunger dagligen eller veckovis. 

Näringslära.

Över 4 000 personer deltog under 2021 i The Hunger Projects utbildningar om näringslära. Under utbildningarna föreläser sjukvårdspersonal om grunderna i en god kosthållning för mödrar och barn samt framhåller vikten av mödravård före och efter födseln.

Mikrofinans.

Mikrofinansbankerna i epicentrerna i Uganda har cirka 22 000 aktiva låntagare, varav mer än 55 procent är kvinnor. Målet med bankerna är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

En röst från Uganda.

Irene Naikaali, program för The Hunger Project i Uganda.

Uganda drabbas hårt av klimatförändringarna, både torka och översvämningar påverkar oss. Regn kommer inte när de förväntas komma. Många småbrukare märker att deras nuvarande odlingssätt är alltför sårbara, en utebliven skörd kan innebära en katastrof. När vi i projektet ”Inga konstigheter” nu ställer om 230 småbrukares produktion ser vi effekten väldigt snabbt.

The Hunger Project i Uganda.

Antal personer vi når: 103 000
Antal områden vi arbetar i: 5

Antal år vi funnits i landet: 23 år

4 snabba om Uganda.

Befolkning: Ca 46 milj (1)
Andel som lever i extrem fattigdom: 41 % (3)
Andel med tillgång till rent vatten: 56 % (4)
Förväntad livslängd: 63 år (5)