Vilka vi är.

The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med påverkansarbete och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av The Hunger Projects medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde The Hunger Projects program ut till cirka 16,5 miljoner människor under 2019. Läs mer om våra resultat här. 

Vår vision.

En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Vår mission.

Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i länder över hela världen.

Vår metod.

The Hunger Project jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. 

Våra riktlinjer.

The Hunger Project har gemensamma globala riktlinjer för vårt arbete. Bland annat går investeringarna alltid direkt till det lokala förändringsarbetet och aldrig till myndigheter, organisationer eller andra mellanhänder. 

Mer om vår metod.

The Hunger Project arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Alla våra program vilar på tre grundpelare.

1. Börja med kvinnor

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. I våra program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

2. Mobilisera samhällen

För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. I våra program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.

3. Arbeta för lokala partnerskap

För att skapa bestående förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. The Hunger Project utbildar människor i deras demokratiska rättigheter, så att de kan göra sina röster hörda och bli stärkta i sin medborgarroll. Att arbeta för att förbättra relationen och öka förståelsen mellan invånare på olika politiska nivåer är en nyckelfaktor för att lägga grunden till sunda samhällsstrukturer.